Tilskudd og reintall

Landbruksdirektoratets reindriftsavdeling presiserer nå regelverket for å få tilskudd, sett opp mot reintall.

Landbruksdirektoratet er kjent med usikkerheten i næringen i forhold til reintall, pålegg om reduksjon og hva som skal til for at tilskudd skal innvilges. Nedenfor er en forklaring på hvordan disse reglene praktiseres innværende driftsår:
Pålegg om reduksjon
Reindriftsstyret vedtok i februar 2013 pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintallet for 239 siidaandeler. Fristene for gjennomføring av reduksjonene varierte fra 31. mars 2013 til 31. mars 2015, avhengig av hvor mange dyr det skulle reduseres med. Dette betyr at reduksjonene nå skal være gjennomført. Reindriftsstyret følger opp de siidaandelene som ikke har redusert i henhold til påleggene. 
Reindriftsstyret hadde møte 16. september 2015. Styret vedtok pålegg om reduksjon og tvangsmulkt med hjemmel i reinl. § 75 og § 76 for ni siidaandeler. Ytterligere saker om pålegg og tvangsmulkt vil fremmes for Reindriftstyret på møtet i november.

Pålegg om reduksjon vedtatt etter reindriftsloven § 60 tredje leddbortfaller når siidaandelen har et reintall som er i henhold til pålegget. Dette betyr at siidaandelen ikke lenger er bundet av reintallet i vedtaket. Siidaens reintall må fortsatt være under det øvre fastsatte reintallet for siidaen og distriktet.

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet et informasjonsskriv om fordeling av reintall etter at reintallstilpasningen er gjennomført.

Pålegg om reduksjon og tilskudd
For at sidaandelen skal ha rett på tilskudd må siidaandelen ha fulgt pålegget om reduksjon. Dette gjelder uavhengig av om reintallet i siidaen og distriktet er over eller under øvre reintall.

Hva om reintallet for siidaen/distriktet øker?
Dersom reintallet i siidaen og distriktet per 31.03.2016 er over øvre reintall, vil siidaen/distriktet selv få mulighet til å utarbeide en reduksjonsplan. Dersom det ikke blir enighet om en reduksjonsplan, kan Reindriftsstyret på nytt vedta pålegg om forholdsmessig reduksjon.

Tilskudd til siidaandeler
De generelle vilkårene for å oppnå tilskudd må være oppfylt. Hele forskriften må derfor ses i sammenheng. Det som angår reintall er følgende:

Hovedregelen er at alle siidaandeler har rett på tilskudd dersom reintallet i siidaen pr 31.03.2016 er innenfor øvre reintall.
– En siidaandel som ikke har oppfylt pålegg om reduksjon vedtatt etter reindriftsloven § 60 3. ledd, vil likevel ikke ha rett til tilskudd, selv om siidaen samlet sett er innenfor øvre reintall.

Overstiger siidaen øvre reintall, kan siidaandelen likevel ha rett på tilskudd i visse tilfeller, jf forskriften § 2 nr. 3 bokstavene a-d.
– Reintallet i siidaandelen pr. 31.03.2016 er i henhold til reintallet fastsatt for siidaandelen i bruksregler, ved reduksjonsplan eller ved forholdsmessig reduksjon, jf bokstavene a-c.

– Siidaandelen ikke har bidratt til å øke siidaens totale reintall i driftsåret 2015-2016, jfr. bokstav e. Dette unntaket gjelder siidaandeler som ikke er inne i en reduksjonsprosess eller er ferdig med reduksjonsprosessen, og der reintallet er over det fastsatte øvre reintallet for siidaen. Det vil si at siidaandelens reintall ikke kan være høyere pr. 31.3.2016, enn det siidaandelen var pr 31.3.2015. Bestemmelsen er utformet for å oppfordre siidaandelene til ikke å øke reintallet, men å holde seg på et stabilt reintall.

– Det kan også gjøres unntak i de til tilfeller der siidaandelen overskridelse av øvre reintall ikke utgjør mer enn 5 %, jf bokstav d. Avkortning av tilskudd ved avvik fastsettes i prosent av siidaandelens maksimalt tillatte reintall. Ved overskridelser mellom 0 til 2,5 % reduseres tilskuddet med 1/3. Ved overskridelser fra 2,5 % til 5 % reduseres tilskuddet med 2/3. Ved overskridelser på mer enn 5 % innebærer at siidaandelen ikke er tilskuddsberettiget. Bokstav d gjelder når siidaandelen er inne i en reduksjonsprosess.

 


No Replies to "Tilskudd og reintall"


    Got something to say?

    Some html is OK