84 results for author: NRL/NBR


Kjære reineiere og reindriftsvenner!

Et nytt innholdsrikt år går mot slutten, og da er det fint å ta et lite tilbakeblikk på året som har gått. I år som i fjor har det vært et hektisk år! Vi opplever stadig økning i saker som har betydning for reindrifta. Våre områder er svært attraktive for andre som blant annet ønsker å etablere både vindmøller og gruvevirksomhet i reinbeiteområder. Dette er en stadig større utfordring. Derfor har NRL valgt å arrangere en samhandlingskonferanse under Tråante 2017, hvor vi setter areal og rovdyr på dagsorden! Dette er tema som også var viktig under det første lappemøtet i 1917. I 2016 har vi hatt flere store saker på bordet. ...

Utfordringer for selvstyre i reindriftsnæringen

I arbeidet med å nå mål om bærekrafitg reindrift har en arbeidsgruppe sett på utfordringer som er knyttet til selvstyre i reindriften. Arbeidsgruppa er nå ferdig med sitt arbeid, og har levert sin rapport til oppdragsgiver. Rapporten bygger på gjennomgang av dokumenter til Stortinget, forskning, utredninger og statistikk, samt spørreundersøkelsen som arbeidsgruppen har foretatt, møter og samtaler med reindriftsnæringen om tradisjonell samisk kunnskap om reindrift og sedvane. Sammendrag og nedlasting av rapporten (oppe til høyre på siden) finnes her

Samekonferansen Tråante 2017

Samerådet/Sámiráđđi 21. konferanse - Program ÁŠŠELISTU 1. Konferánssa rahpan 2. Sáttagottiid dohkkeheapmi 3. Konferánssa mearridanváldi ja lágalašvuohta 4. Konferánssa ságajođiheaddjiid ja čálliid válljen 5. Konfereanssa beavdegirjji dárkkistanvuogi mearridit 6. Áššelisttu dohkkeheapmi oktan bargoortnegin 7. Bargojoavkkuid ásaheapmi I. Cealkámušaid bargojoavku II. Tråante julggaštusa bargojoavku III. Válgalávdegoddi 8. Sámiráđi ja dan orgánaid doaibmačilgehusat 2013 – 2016 gieđahallan 9. Sámiráđi rehketdoalločilgehusat 2013 – 2015 gieđahallan 10. Elsa Laula ...

Revisjon av konsesjonslovene fra 1917

Høringsfrist til NRL 31.1.2017 Høringsnotatene følger opp regjeringens ønske om forenklinger i lovverket, som ble omtalt i stortingsmeldingen om energipolitikken mot 2030 "Kraft til endring" (Meld. St. 25 (2015-2016)). Begge lovene har senere blitt endret en rekke ganger, men noen helhetlig gjennomgang av struktur og språk har aldri vært gjort. Utgangspunktet er å foreta lovtekniske og språklige endringer i loven samtidig som det materielle innholdet i reglene beholdes. Lovparagrafene plasseres etter forslaget i en mer logisk rekkefølge, med forklarende overskrifter og bruk av kapitler. De to vannkraftlovene regulerer blant annet ...

Høring: Forslag til endring av CWD-forskriften

Forslag til endring av CWD-forskriften – tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke, er en dødelig hjortesykdom som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016. En midlertidig forskrift med tiltak for å hindre spredning av sykdommen ble fastsatt i juli i år. Den midlertidige CWD-forskrift gjelder bare frem til 1. januar 2017. I løpet av høsten er det tatt mange tusen prøver av hjortedyr for å kartlegge forekomsten av sykdommen og det er per november 2016 funnet fem CWD-positive dyr. Mattilsynet mener at det er nødvendig å fortsette med tiltak som kan hindre spredning ...

Utsatt frist for NRL ang rovvilterstatningsordningen

På bakgrunn av forespørsel fra NRL har Miljødirektoratet i samråd med Klima- og miljødepartementet besluttet å gi en utvidet høringsfrist til 1. mars 2017. Dette gir en samlet høringsperiode på i overkant av 6 måneder, og innebærer at iverksettelse av den nye ordningen utsettes til 1. april 2018. Ved gjennomgang av de høringsuttalelsene som allerede har kommet, har MD registrert at det er et utbredt ønske om å bidra med erfaringsbasert kunnskap. Dette er de innstilt på å imøtekomme. De ønsker derfor spesielt innspill om reindriftens vurderinger og forslag til hvordan erfaringsbasert kunnskap om reindrift og rovvilt kan ...

Etikk i urfolksforskning

NRL har vært tungt inne i prosjektet "Reindriftas hverdag" sammen med SANKS. Nå er det publisert artikkel i en bok, av prosjektmedarbeiderne Snefrid Møllersen, Inger-Marit Eira Åhren og Vigdis Stordalen. Boka bestilles her : sammendrag på engelsk: Ethics in research related to Indigenous peoples has, over recent decades, been increasingly discussed in a global context. Decolonizing theories and methods have gained legitimacy and prestige, and Indigenous scholarship has challenged mainstream research by adding novel perspectives and critical standpoints that encourage researchers of all origins to reflect upon their own positions within ...

Innlegg/presentasjon av rovvilterstatningsendringer

På NRLs internseminar om endringer i forskriften for erstatning av rovviltdrept og skadet tamrein, holdt Nils K. Grønvik fra Miljødirektoratet en presentasjon om bakgrunnen for forskriftsendringene. Innlegg

Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015–2016

Her finnes link til grunnsatser for tap av tamrein, spesifisert pr. reinbeitedistrikt https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-07-905

Nyhetsbrev

Kjære medlemmer, potensielle medlemmer og støttespillere! Det er lenge siden det har vært noen nyhetsoppdatering fra min side. Dette skyldes rett og slett at jeg har vært sykemeldt siden juni. Jeg er fortsatt delvis sykemeldt, men er på vei tilbake sakte men sikkert og målet er å være tilbake 100 % til nyttår. Selv om jeg har vært sykemeldt har både det politiske og organisatoriske arbeidet hatt fult trøkk. Det er mange krevende, men også spennende prosesser på gang. Jeg vil komme tilbake til dette i et eget nyhetsbrev. Slaktesesongen er godt i gang, og det meldes både om at det slaktes godt og at det er gode vekter. Det tyder på ...