Lover og forskrifter

Her finner du en oversikt over lover og forskrifter

Reindriftsloven

Forskrifter til reindriftsloven

Forskrift om avgift ved brudd på bruksregler etter reindriftsloven

Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt etter reindriftsloven

 

Regnskapsforskrifter

Forskrift om offentlig kontrollert telling av rein

Forskrift om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap

 

Forskrifter tiltak/administrasjon

Forskrift for godkjenning av gjeterhytter i reindriften

Forskrift om valg av tillitsmannsutvalg (distriktsstyre) og dets arbeidsoppgaver og arbeidsform

Forskrift om offentlig kontrollert telling av rein

Forskrifter slakting, foredling mv.

Endring i forskrift om særlige
 hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning Kap. 1

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

Forskrift (Nr. 26) om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v

 

Forskrifter arealvern, plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

 

Rovvilt

Forskrift om forvaltning av rovvilt

Forskrift om erstatning for tap av rein til rovvilt

(Rundskriv: Erstatning for tap av rein – veileder)

Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt 2015-2016

(Eksempel fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 2016)