Høringer


Høringsuttalelse ifm. ny fjellov

2019-02-28 Høringsuttalelse - ny fjellov

Read More


Revisjon av konsesjonslovene fra 1917

Høringsfrist til NRL 31.1.2017 Høringsnotatene følger opp regjeringens ønske om forenklinger i lovverket, som ble omtalt i stortingsmeldingen om energipolitikken mot 2030 "Kraft til endring" (Meld. St. 25 (2015-2016)). Begge lovene har senere blitt endret en rekke ganger, men noen helhetlig gjennomgang av struktur og språk har aldri vært gjort. Utgangspunktet er å foreta lovtekniske og språklige endringer i loven samtidig som det materielle innholdet i reglene beholdes. Lovparagrafene plasseres etter forslaget i en mer logisk rekkefølge, med forklarende ...

Read More


Høring: Forslag til endring av CWD-forskriften

Forslag til endring av CWD-forskriften – tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke, er en dødelig hjortesykdom som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016. En midlertidig forskrift med tiltak for å hindre spredning av sykdommen ble fastsatt i juli i år. Den midlertidige CWD-forskrift gjelder bare frem til 1. januar 2017. I løpet av høsten er det tatt mange tusen prøver av hjortedyr for å kartlegge forekomsten av sykdommen og det er per november 2016 funnet fem CWD-positive dyr. Mattil...

Read More


Jordskiftegruppas rapport på høring

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag fra en arbeidsgruppe til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften. NB! NRLs interne høringsfrist er 12. september 2016, for innspill som ønskes innarbeidet. Arbeidsgruppen har foreslått endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som sikrer at jordskifteretten gis mulighet til å gjennomføre både rettsfastsettende og rettsendrende saker internt i reindriften. Det er tatt sikte på at de foreslåtte endringene er ...

Read More


Grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt

Frist for innspill NRL -  17. juni 2016. Miljødirektoratet sender med dette forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015/2016 på høring. Samlet erstatningsbeløp utbetales på bakgrunn av grunnsatsene og eventuelle tillegg (tapt fremtidig produksjon hos simler, følgekostnader i flokken og tap av tilskudd over reindriftsavtalen). Dette er nærmere beskrevet i forskrift 4. mai 2001 nr. 468 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt §§ 10 til 12. ...

Read More


Faglig Råd for naturbruk – innspill ønskes!

Hvilke forventninger har reindriftsnæringa til utdanning av ungdom? Hvilke behov for utdanning ser næringa at man har? Dette vil være til stor hjelp for egne ungdom å få vite hva næringa forventer av dem. Det er utarbeidet en redegjørelse om utvikling, og i den forbindelse arbeider Faglig råd for naturbruk videreføring av arbeidet. Grunnlaget for del 2 er rapporten Utviklingsredegjørelse del 1 FRNA  som NRLs representant Inger Anita Smuk var med å utarbeide i september 2015. Utvalget skal på neste møte ta utgangspunkt i denne redegjørelsen om ...

Read More


Endringer i gjennomsnittsligning for reindrift

Høringsinnspill sendes NRL innen 30. mai for samordning. Finansdepartementet sender på høring forslag om endring i enkelte skatteordninger for landbruket. Dette omfatter forslag om endring i jordbruksfradraget, samt forslag om å avvikle gjennomsnittsligningen av skogbruksinntekter og erstatte dette med en ordning med tømmerkonto. Videre foreslås det å avvikle gjennomsnittsligningen for reindrift og å endre beskatningen av uttak av skogfondsmidler for å dekke utgifter til skogbruksplaner. Endringene foreslås gjennomført fra 2017. Fra høringsnotatet ...

Read More


Endring i Reindriftsloven

I forbindelse med regjeringens forslag om endring i reindriftslovens §60 har det kommet inn mange høringssvar. Både offentlige myndigheter, reinbeitedistrikter og organisasjoner har gitt svar. Her er en oversikt over disse svar  

Read More


Høring: Endringer i motorferdselregelverket mv

Klima- og Miljødepartementet har sendt ut 2 saker på høring Høring av forslag til endringer i motorferdselregelverket med videre bruk av el-sykler i utmark, høringsnotat fra Miljødirektoratet persontransport i utmarksnæring, høringsnotat fra KLD 1. El-sykler i utmark: Høring av forslag til endringer i markaloven, forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, verneforskrifter og friluftsloven om bruk av el-sykler i utmark Klima- og miljødepartementet har i brev av 26. oktober 2015 gitt Miljødirektoratet i oppdrag ...

Read More


Høring: Endring i Finnmarksloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut dokumenter på høring: Endringer i finnmarksloven mv Endringene knytter seg hovedsakelig til dekning av utgifter til saker som Finnmarkskommisjonen har behandlet og som Finnmarkseiendommen bestrider innstillingen til. NRL ber lokallagene sende inn sine svar til NRL innen 22. januar 2016.

Read More