1 result for tag: reinbeitedistrikt


Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015–2016

Her finnes link til grunnsatser for tap av tamrein, spesifisert pr. reinbeitedistrikt https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-07-905