Feil og mangler i reindriftsmeldingen må rettes opp umiddelbart!

NRL har i løpet av kort tid fått flere henvendelser fra reineiere som opplyser om alvorlige feil og mangler i reindriftsmeldingen. Flere av feilene er av en slik karakter at de innebærer en krenking av personvernet.

Feilene og manglende som beskrives omfatter blant annet følgende forhold:

  • Feilaktige opplysninger om barn og deres alder
  • Oppføringer av siidandeler i feilaktige reinbeitedistrikter. I tillegg omtales personnummer
  • Siidaandelen står oppført med feil ektefelle/samboer der vedkommendes personnummer framgår
  • Siidaandeler har fått opplysninger om reintall og personnummer tilhørende andre reineiere i Norge
  • Siidaandelsinnehavere står feilaktig oppført med ulovlig reindrift

NRL kan ikke akseptere en slik håndtering av sensitive personopplysninger, og viser i den sammenheng til at Landbruksdirektoratet har en selvstendig plikt til å påse at rutinene er i tråd med Lov om behandling av personopplysninger. I «§ 13 første ledd står det;

Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

Det heter videre i § 14 første ledd;

Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet.

NRL krever med bakgrunn i ovenstående at Landbruksdirektoratet umiddelbart foretar en kvalitetssikring og oppretting av personopplysningene som framkommer i siidaandelenes reindriftsmeldinger. Inntil dette er utført må direktoratet finne andre egnede måter for innlevering av reindriftsmeldinger.

NRL har sendt kopi av dette brevet til Datatilsynet.


No Replies to "Feil og mangler i reindriftsmeldingen må rettes opp umiddelbart!"


    Got something to say?

    Some html is OK