11 forskningsprosjekter støttet over Reindriftsavtalen

Reindriftens utviklingsfond (RUF) vedtok på styremøtet 6. juni å tildele støtte til 11 prosjekter som søkte om til sammen kr. 3 216 000,- av forskningsmidlene avsatt over reindriftsavtalen for 2016.

Forskningstemaene for de 11 prosjektene spenner seg fra øyebetennelse hos rein til å identifisere institusjonelle ordninger som bidrar til at reindrifta er bærekraftig. Prosjektene er både natur- og samfunnsvitenskapelige i sin tilnærming, og reindriftsutøvere deltar i flere prosjekter.

Tre av prosjektene som RUF-styret vedtok å støtte startet opp i 2015. Et av disse prosjektene er «Reindrift og samlet belastning, Ildgruben reinbeitedistrikt». Reinbeitedistriktet, som er det nordligste reinbeitedistriktet i det sørsamisk området, opplever betydelige arealinngrep i form av utbygging av vannkraft, fritidsbebyggelse og et stort omfang av friluftsaktiviteter. Forskere er i gang med å studere hva slike inngrep har å si for reinens beite- og vandringsmønster, blant annet ved hjelp av data fra GPS-merkede rein. I prosjektet samarbeider forskere med distriktets reindriftsutøvere. Prosjektet forventes å gi ny og viktig kunnskap om hva som kan være de samlede effektene av arealinngrep for reindrifta.

Et annet forskningsprosjekt som det knytter seg forventninger til, er RUF-prosjektet: «Soabahallan som grunnlag for megling etter reindriftslovens § 73». Prosjektet har oppstart nå i 2016. «Soabahallan» er et nordsamisk begrep som viser til en tradisjonell meglingspraksis. Målet med prosjektet er å utarbeide et kunnskapsbasert grunnlag for megling etter reindriftsloven ved å gjennomgå og undersøke tradisjonell reindriftssamisk/samisk oppfatning om innholdet i soabahallan-begrepet. Resultater fra forskningsprosjektet kan gi viktige bidrag til hvordan det kan tilrettelegges for større grad av selvstyre i reindrifta, samt bidra til å løse næringsmessige uenigheter før de blir konflikter.

RUF-styret bevilget også støtte til å utarbeide ei forskningsbasert fag- og lærebok om reindriftsrett.Målgruppa for boka er studenter og vitenskapelige ansatte ved universiteter og høgskoler samt advokater, dommere og forvaltningsjurister. Boka vil også ha relevans for offentlig forvaltning, reindriftsnæringa og reindriftsorganisasjoner. Siden det mangler en nyere fag- og lærebok i reindriftsrett, så vurderte RUF-styret dette som et viktig prosjekt å støtte. Det er professor Øyvind Ravna som vil forfatte boka.

Felles for forskningsprosjekter som mottar støtte fra RUF er at de ved prosjektets slutt er forpliktet til å lage en populærvitenskapelig framstilling av prosjektet.

 

 


No Replies to "11 forskningsprosjekter støttet over Reindriftsavtalen"


    Got something to say?

    Some html is OK