FeFo’s strategiplan på høring

Strategien tar utgangspunkt i rammebetingelser gitt i Finnmarksloven. Målet med den nye strategien er å klargjøre styrets ønsker for hvilken retning FeFo skal ha samtidig som dokumentet skal være mest mulig kortfattet. Strategien vil erstatte dagens strategi og skal gjelde fra 1.1.2016.

Formålet med strategien er å binde de overordnede politiske prioriteringene sammen med den retning og det fokus forvaltningen av Finnmarkseiendommen skal ha. Det er derfor utarbeidet en strategi som beskriver 5 fokusområder med tilhørende visjon og målsettinger. For å få en grundig og gjennomarbeidet strategi som ikke bare er forankret internt i FeFo, men også i Finnmarks befolkning, er vi avhengig av en positiv holdning og innsats fra flest mulig i fylket.

Det må også presiseres at FeFo vil gjennomføre en åpen høringsrunde der alle innspill vil bli tatt med i det videre arbeidet. Alle kan derfor på selvstendig grunnlag sende innspill til strategien.

Styret har vedtatt å gjennomføre følgende særskilte tiltak i løpet av høringsprosessen:

• Møter med Finnmark fylkesting og Sametinget

• Møter med regionrådene i Finnmark

• Høringskonferanser i Alta den 20. oktober 2015 og i Tana bru den 22. oktober 2015.

• Annonsering i media, hjemmeside og sosiale medier

Forslaget sendes ut i tråd med vedlagte adresseliste. FeFo ber kommunen formidle dette

høringsutkastet til relevante aktører som eventuelt mangler i vedlagte adresseliste.

FeFo ber spesielt om tilbakemeldinger på følgende spørsmål:

1. om de foreslåtte fokusområder oppfattes å være hensiktsmessige og relevante

2. om det er viktige fokusområder som ikke inngår i strategien.

 

Innspill til strategiplanen sendes til:

FeFo,
Postboks 306,
9711 Lakselv

eller på e-post til: post@fefo.no innen 23.11.2015 og merkes «høringssvar strategi»

Endelig forslag til strategisk plan vil behandles i styret i desember 2015.

Fefo Strategi – høringsdokument vedtatt 14.09.2015

 


No Replies to "FeFo's strategiplan på høring"


    Got something to say?

    Some html is OK