Animaliehygieneforskriften – endring

Kapittel VIIc. Utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold

§ 21e. Virkeområde

I dette kapitlet fastsettes utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold og om begrensning av omfanget i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 10 nr. 3 og forordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 17 nr. 3.

§ 21f. Formål

Formålet er å sikre at slakting og omsetning av ferskt, ikke kontrollert kjøtt av tamrein under tradisjonelle samiske forhold, skjer på en hygienisk måte.

§ 21g. Definisjoner

I dette kapitlet forstås ved:

a) Tamrein: rein (Rangiferus tarandus) som holdes som tamrein.
b) Siida: en gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer, jf. reindriftsloven § 51.
c) Siidaandel: en familiegruppe eller enkeltperson som er en del av en siida og som driver reindrift under ledelse av en person eller av ektefeller eller samboere i fellesskap, jf. reindriftsloven § 10.
§ 21h. Slakting og omsetning

En siidaandel kan slakte inntil ti tamrein per reindriftsår fra egen flokk og omsette ferskt, ikke kontrollert kjøtt av disse dyrene direkte til forbrukere i nærområdet eller reinbeitedistriktet uten at kravene til lokaler i forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg III og kravene til kontroll i forordning (EF) nr. 854/2004 vedlegg I er oppfylt.

Slakting, håndtering og omsetning skal skje på en hygienisk måte.

§ 21i. Listeføring

Leder av en siidaandel skal føre liste over dyr som er slaktet og omsatt i henhold til § 4. Listen skal inneholde opplysninger om:

a) det aktuelle reindriftsåret
b) navnet på siidaandelen og i tillegg en stilisert tegning av det aktuelle øremerket
c) dato for slakting av det enkelte dyret
d) dato for omsetning av det enkelte slaktet
e) navn og adresse på mottaker/kjøper av slaktet.

Listen skal leveres til Mattilsynet.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.


No Replies to "Animaliehygieneforskriften - endring"


    Got something to say?

    Some html is OK