1 result for tag: forvaltning


NINA med nytt verktøy – reinbase

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nå  lansert Reinbase.no. Databasen samler og gir deg bedre tilgang til data fra den norske reindriften og hvordan den påvirkes av klima og rovdyr. NINA har utviklet www.reinbase.no på oppdrag fra Miljødirektoratet og på nettsiden kan du enkelt studere produksjon og tap i reinbeitedistriktene. Målet er å gi viktig informasjonen om produksjon og tap i reindriften til næring, forvaltning, politikere, media og andre interesserte. – På reinbase.no har vi samlet data om blant annet kalver som merkes, antall rein på beitene, slaktevekter, klimatiske forhold, rovdyrforekomster, og omsøkte tap ...