NINA med nytt verktøy – reinbase

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nå  lansert Reinbase.no. Databasen samler og gir deg bedre tilgang til data fra den norske reindriften og hvordan den påvirkes av klima og rovdyr.

NINA har utviklet www.reinbase.no på oppdrag fra Miljødirektoratet og på nettsiden kan du enkelt studere produksjon og tap i reinbeitedistriktene. Målet er å gi viktig informasjonen om produksjon og tap i reindriften til næring, forvaltning, politikere, media og andre interesserte.

– På reinbase.no har vi samlet data om blant annet kalver som merkes, antall rein på beitene, slaktevekter, klimatiske forhold, rovdyrforekomster, og omsøkte tap til rovvilt. Dette er data som gjør det mulig å studere reindriften over tid, og vi sammenstiller dem i brukervennlige presentasjoner sier Torkild Tveraa, seniorforsker i NINA.

Ser årsaker til tap

Databasen gjør det mulig å se hvordan reintall, reinens kondisjon, tilgang på mat, og forekomster av gaupe og jerv påvirker produksjon og tap i næringen.

– Det kan ofte være vanskelig å slå fast om tapte rein skyldes fredet rovvilt eller andre årsaker, og dette skaper rom for konflikter. Det er derfor et stort behov for enkel tilgang til informasjon som kan avdekke hvordan ulike forhold påvirker tapet. Reinbase.no er ment å sikre et best mulig grunnlag for forvaltningsmessige og politiske beslutninger som omhandler tap av rein, forklarer Tveraa.

(Kilde: NINA – hele artikkelen)

 


No Replies to "NINA med nytt verktøy - reinbase"