Ørnebestanden ute av kontroll – KREVER STRAKSTILTAK

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er svært bekymret for situasjonen innenfor mange reinbeitedistrikter hvor antall ørnedrepte kalver har økt dramatisk. 


– I reindriften har man lenge visst at kongeørn er predator på reinkalv, noe som etter hvert også underbygges av nyere forskning. Vi har derfor tilstrekkelige kunnskaper til å gå fra studienivå til praktisk handling. Det må snarlig iverksettes en forvaltning som bidrar til reduksjon av antall ørnedrepte kalv og at reineierne gis mulighet til å ta ut kongeørn innenfor kalvingsområdene, sier leder i NRL, Ellinor Marit Jåma.


Jåma mener at et grunnleggende problem med dagens rovviltforvaltning er at den erfaringsbaserte kunnskapen som reindriften har, ikke tillegges vekt.

– Dette er en av årsakene til at ørnebestanden har kommet ut av kontroll. Dette gjelder ikke bare kongeørn, men også havørn, sier Jåma. 


Situasjonen med ørnedrepte kalv har nådd et så alvorlig nivå at vi vil be om et snarlig møte med Miljøvernministeren, avslutter Jåma.


No Replies to "Ørnebestanden ute av kontroll - KREVER STRAKSTILTAK"