Regjeringens behandling av reindriftsavtalen 2015/2016

Kongen i statsråd har behandlet regjeringens proposisjon til Stortinget om reindriftsavtalen for 2015/2016.

Leder i NRL, Ellinor Marita Jåma, uttaler at hun er godt fornøyd med den endringen som årets avtaleforhandlinger innebar, har fått en fremtredende plass i Proposisjonen.

– Jeg er spesielt tilfreds med at staten ved LMD, er enig med NRL i at reindrift er en familiebasert næring, og at rekruttering er helt nødvendig for at reindriften skal overleve på sikt, sier Ellinor Marita Jåma.

Hovedlinjene i inneværende avtale videreføres. I Prop. 68 (2014/2015) sies det blant annet at:

Samlet sett gir den fremforhandlede avtalen grunnlag for økt inntjening gjennom økt slakteuttak og verdiskaping hos den enkelte reindriftsutøver. Samtidig underbygger den fremforhandlede avtalen den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med vektlegging av næringsretting og tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet.

Den helhetstenkning som ligger bak den fremforhandlede avtalen gir grunnlag for en positiv utvikling og økt inntjening hos den enkelte reineier, noe som også er av stor betydning for ivaretakelse og utvikling av den reindriftsamiske kulturen.

Videre vektlegges det at:

Reindriften er en familiebasert næring. Utover at en familiebasert næring bidrar til ivaretakelse av reindriftsamisk kultur og levesett, innebærer dette at reindriften også har tilgang på arbeidskraft i arbeidsintensive perioder. I den forbindelse vises det til viktigheten av at yngre generasjoner får delta i den daglige driften og andre reindriftsrelaterte aktiviteter. Gjennom slik deltagelse skjer det en viktig kunnskapsoverføring som ikke nødvendigvis kan læres på skolebenken, men som er av stor betydning for de som fremover skal ha sin hovedvirksomhet i reindriften. I tillegg er slik deltagelse også sentralt for ivaretakelse og utvikling av den reindriftsamiske kulturen.

Les hele Proposisjonen her


No Replies to "Regjeringens behandling av reindriftsavtalen 2015/2016"