Nyhetsbrev januar 2015

484699_10151422875041138_1573551629_n

Nyhetsbrev fra NRLs leder Ellinor Marita Jåma
Januar 2015

Kjære alle sammen!
Jeg håper alle har hatt ei god og fredfull jul.

November og desember ble en måned med stor oppmerksomhet nasjonalt angående reintallstilpasning i Finnmark og NRK sápmis offentliggjøring av reintall. Jeg ble svært opprørt over denne offentliggjøringen, men dessverre har media all makt og det er lite vi kan gjøre. Det er beklagelig at navn offentliggjøres all den tid dette er unntatt offentligheten og er et brudd på både reindriftsloven og forvaltningsloven. Jeg mener de ville oppnådd samme effekt ved å bare offentliggjøre tallene.

28. oktober hadde jeg og nestleder Per John Anti som kjent møte med Statsminister Erna Solberg, som startet møte med å beklage offentliggjøringen av reintallene. Møte var som forventet, men på den korte tiden vi hadde føler vi at vi fikk fram mange viktige budskap.

På samme tid gikk også Landbruksministeren ut og ga en beskrivelse på at reindriften i Finnmark er en dyretragedie og at rein som leveres til slakt er så mager at det må kasseres. Vi skal ikke benekte at noen dyr i noen områder er for magrer, men å bruke dette som et hovedargument for reduksjon blir for meg for enkelt all den tid at vektene og prisene på reinkjøtt har gått opp. Det verste er at bildet av dyretragedie og utsultete dyr er det som blir liggende på netthinnen til folk flest. Jeg er glad for at dere leverer de magre dyrene til slakt, det er etter min mening god dyrevelferd.

Etter mediestormen som var har Landbruksministeren tatt kontakt og vil møte NRL. Vi lyktes ikke å møtes før jul, men har nå funnet tid torsdag 08.01.

Det er flere som har mottatt brev med varsel om sanksjoner hvis ikke reduksjon er innfridd innen 31.03.15. Dette har skapt mange sterke reaksjoner. Det er ingen tvil om at det er delte meninger internt i næringen om dette, og spesielt i de områdene dette gjelder. Jeg får veldig mange telefoner og mail, fra de som er fortvilt over at de må redusere og vil stoppe hele prosessen, de som mener det er helt på sin plass at reduksjon nå finner sted og de som mener de allerede har redusert men må redusere ytterliggere. NRL synes fortsatt at hele prosessen har vært dårlig håndtert fra begynnelsen av, men samtidig er vi av den oppfatning at prosessen ikke kan stoppes da et samlet Storting står bak. Jeg har flere ganger gitt uttrykk for at vi må stoppe opp litt, ikke i forhold til prosessen som allerede er i igangsatt, men med tanke på veien videre. Det vil bli svært viktig å få til god dialog og verktøy for å sikre gode arbeidsforhold både internt og eksternt . Dette vil være NRLs fokus framover. I tillegg vil en evaluering og vurdering av lovligheten rundt prosessen være et viktig arbeid framover.

Disse sakene er også noe som debatteres heftig på sosiale medier. Jeg ber alle om å vise varsomhet og saklighet. Det er helt uakseptabelt å diskutere og henge ut enkeltpersoner. 2014 var et år hvor det var stort fokus på mobbing og netthets. Dette gjelder i alle sammenhenger også reindrifta. Vi kan ikke akseptere og tillate at reindriften og reindriftsutøvere blir hengt ut harselert med på nett verken av andre eller av oss selv. Jeg deltar bevisst og av prinsipielle årsaker ikke i debatter på sosiale medier, og kommenterer eller svarer ikke på innlegg som legges ut på ulike sider. Jeg forsøker å svare alle henvendelser jeg får på melding, SMS, mail eller telefon. Og jeg vil oppfordre alle til å ta kontakt med meg om det er noe dere vil vite fra min side.

I november sendte vi ut et forslag på krav til ny reindriftsavtale til lokallagene og ungdomsutvalget. Jeg vil gjøre dere oppmerksom på at dette er unntatt offentligheten før kravet overleveres Staten. Det er svært uheldig at dette kommer ut i media før vi har overlevert kravet til Staten.

Vi fikk innspill fra alle lokallag og ungdomsutvalget, og hadde formannsmøte i Oslo i desember. Tilbakemeldingen vi fikk var at alle var veldig fornøyd med strukturen på kravet, og vi fikk diskutert en del prinsipper. Dette er et godt utgangspunkt i innspurten av arbeidet til forhandlingsutvalget. Vi overleverer kravet mandag 12. Januar kl 10.00.

Invitasjon til Skaugum.

Like før jul fikk jeg en hyggelig invitasjon fra DD.KK.HH Kronprinsen og kronprinsessen til Vismennenes Dag på Skaugum den 9. Januar. Det er fjerde året på rad at Kronprinsparet inviterer unge ledere til en slik dag. I invitasjon står det beskrevet:

”Vismennenes Dag, trettende dag jul, markerer noe mer enn avslutning av julen. Tidligere hadde denne dagen stor betydning. Dagen handlet om lederskap og verdighet. Legenden forteller at de tre hellige konger kom fra de tre verdens-hjørner. I kultur og tankesett var de vidt forskjellige – men de hadde et stort, felles mål som de samlet seg om. På Vismennenes Dag 2015 lar vi de tre hellige konger være inspirasjon for en hel dags workshop om karakterstyrke og lederskap. Helt fra antikkens tid har man vært krystallklar på at ledelse handler om dyder og karakter. I de siste årene har ledelsesteori igjen rettet fokus mot dette. Så vi skal hente inspirasjon fra antikkens tenkere, fra Marcus Aurelius og Cicero – om stoisk tro, verdighet og styrke som leder”.

Jeg synes det er en stor ære at jeg som NRL leder har fått en slik invitasjon. Det viser at også kongehuset følger med og ser betydningen av vår organisasjon. Jeg gleder meg stort til å delta på denne dagen og synes det blir en fin start på et nytt år.

Tanker om 2015.

Jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt år. Jeg tror dette blir et innholdsrikt år, og det er mange spennende saker som står på dagsorden. Jeg har et mål og et ønske om at vi nærmer oss hverandre, står sammen og finner arena hvor vi i fellesskap kan stake ut veien for framtiden for reindrifta. Hvor vil vi hen? Det er ingen andre enn vi selv som kan legge premissene for hvordan vi vil at vår næring skal utvikles og forvaltes i framtiden. På det halve året som leder har jeg erfart at det er mange som har meninger, tanker og krav til NRL. For at dine tanker, meninger og krav skal bli hørt er vi helt avhengig av din stemme og da må du bli medlem i NRL. Jeg håper at alle dere som er medlemmer bidrar til å få enda flere medlemmer. På den måten blir vi sterkere og bedre rustet til å stå sammen i viktige saker. I 1959 skriver NRL-leder Johan Johnsen følgende til medlemmer- og ikke-medlemmer- som ennå er ”pessimister og skeptikere”, og som ”spør hvad nytte foreningen gjør, og om det er lønt å ofre noe til den”:

”Til disse reindriftsamer som har slik nølende innstilling, vil jeg si at det er på tide at de våkner av sin tunge tusenårige ”Tornerosesøvn”. Vi reinsamer har ligget alt for lenge i ro og mak og latt andre utenforstående skalte og valte for eget godtbefinnende som de syntes kunne passe dem, uten kjennskap til reinsamers hevdvundne næringsdrift og eldgamle kultur. Vi må våkne, og se kjensgjerningene, og ta til overveielse tidenes alvorlige problemer som melder seg innen vår næring, reindriften. Alle næringer, arbeidere, lønnsmottakere og bedrifter er organisert i dag. Jo større en forening er desto større slagkraft har den og får mest utrettet. Det er på tide at alle reindriftssamer innser at uten samhold, kan de ikke bli hørt eller få fremmet noe de mener er berettiget til”.

Vi har nok våknet litt mer opp fra Tornerosesøvnen i dag, men det er ingen tvil om at jo mer aktiv NRL er og flere medlemmer vi har, desto større slagkraft har vi og får utrettet mye mer. Vi har fortsatt mange store og uløste oppgaver foran oss, og skal vi klare å løse de til vårt beste må vi stå sammen.

Jeg håper 2015 kan bli et år hvor vi bruker energi på å framsnakke hverandre og næringen vår. Selv i en utfordrende tid, håper jeg vi kan snu oss, se framover og få fram alt det positive ved vår næring. Det er det bare vi selv som kan bidra til. Ta vare på hverandre, hjelp hverandre og løft hverandre opp når du ser at noen trenger det. Så har jeg et stort ønske om at vi skal bli enda flere medlemmer, så hiv dere rundt, meld dere inn og verv medlemmer. Med Arne Pleyms dikt til landsmøte i 1955 ønsker jeg alle et godt nytt reindriftsår!

Til alle reindriftssamer i landet bor

– fra fjellene i sør til Ishavet i nord,

jeg vil si med disse får ord:

I Landsforeningen hører du hjemme,

og den skal kravene for deg fremme

– men kontingent må du ikke glemme!

Jo sterkere og mer samlet dere står,

desto større medbør alle saker får,

og foreningen vil vokse fra år til !

 

Ellinor

 

 

 

 

 

 

 

 


No Replies to "Nyhetsbrev januar 2015"