Statskogs utredning av privatisering

Statskog SF ble i foretaksmøte 10. oktober 2014 bedt om å utrede ulike modeller for privatisering av foretakets skogvirksomhet utover det arronderingssalget som ble satt i gang under den forrige regjeringen. Utredningen ble lagt fram for landbruks- og matministeren i foretaksmøtet 2.3.2015.

I rapporten konkluderer Statskog SFs styre med at det kan være fornuftig å øke arronderingssalget med 150 000 daa. Dette vil bidra til å styrke det private skogbruket, samtidig som det bedrer Statskogs eiendomsstruktur.

Dersom en ønsker ytterligere privatisering, er det styrets vurdering at dette kan gjøres gjennom etablering og privatisering av et eller flere AS som eier skog.

– Statskog har gjort et omfattende arbeid, og jeg vil nå foreta en grundig gjennomgang før Regjeringen kommer tilbake med forslag om hvordan vi kan bruke eierskapet i Statskog SF til å øke utnyttelsen av de totale skogressursene i Norge, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Les rapporten her


No Replies to "Statskogs utredning av privatisering"