Saksliste til styremøtet i NRL

Sted: NRLs lokaler i Tromsø
Dato: Torsdag 21. – Fredag 22. august 2014

Sakslisten ser slik ut:

Sak nr. Innhold 
 44/14 Godkjenning av innkalling
 45/14 Godkjenning av saksliste
 46/14 Referater
 47/14 Konstituering – Valg av nestleder
 48/14 Valg av forhandlingsutvalg
 49/14 Tidsplan for arbeidet med reindriftsavtalen 2015-2016
 50/14 Innspill til høringssak – Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
 51/14 Omorganisering av NRL – Statusoppdatering og drøfting
 52/14 Sivilombudsmannens uttalelse om reintallsvedtakene – drøftingssak
 53/14 Innspill til høringssak – Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven
 54/14 Innspill til høringssak – Forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover jf. kapittel 14 i plan- og bygningsloven
 55/14 Innspill til høringssak – Endringer i oreigningsloven § 4
 56/14 Innspill til høringssak – Regionalt utviklingsprogram 2013 – 2023 «Fremtidens Finnmark»
 57/14 Innspill til høringssak- Ny forskrift om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold
 58/14 Eventuelt

 


No Replies to "Saksliste til styremøtet i NRL"