NRL sin visjon: Rein framtid

Nedstående er et utdrag av NRL-leder Ellinor Jåmas visjons-presentasjon på landsmøtet i 2017:

Noe av det som kjennetegner en god visjon er at den er tidløs, viser vei, motiverer, inspirerer og gir energi. De aller beste visjonene er også kortfattede og lett å huske.

NRLs visjon er blitt til som et resultat av en rekke inspirerende møter med personer i reindriftsnæringen. Det registreres også at mange vektlegger reindriftens betydning som kulturell identitetsbærer. Og det er jo nettopp vår unike kultur som er den viktigste årsaken til at vi ønsker å gi stafettpinnen videre til neste generasjon. Forhåpentligvis får de også en minst like god og meningsfull arbeidsplass som det vi og våre forfedre har hatt.

Vår kultur omfatter så mye mer enn kjøttproduksjon, og det er nettopp den frie nomadiske reindrifta som er fundamentet for vår kultur. Vi i reindriftsnæringen skal derfor aldri la oss tvinge til industrielt landbruk.

Så selv om reinen ikke lenger spiller en like sentral rolle som kjøretøy og kles-leverandør, er det fortsatt den som hele næringen er bygget rundt. Etter å ha levd et godt liv i dens naturlige omgivelser – og med mat fra naturens eget kjøkken – gir den oss til slutt det reneste, beste og sunneste kjøttet som du kan spise. Ja kort sagt, verdensklasse!

Reinen representerer altså både vår fortid og vår fremtid. Visjonen for reindriften kan derfor ikke bli annet enn; «Rein framtid».

I tillegg til at det er tydelig og enkel visjon, har den også en dypere betydning samtidig som den peker vei. Reindriftens framtid ligger trygt forankret i den oppvoksende generasjon, men også de vil være prisgitt retten til stabile og forutsigbare beiter, uten store rovdyrproblemer, nedbygde arealer og forurenset natur. Rein natur er også en forutsetning for fortsatt produksjon av kvalitets-reinkjøtt.

Jeg er derfor overbevist om at «Rein framtid» vil bli en tydelig inspirasjon for NRLs arbeide – både nå og i fremtiden.