Høring om endring av motorferdselsloven

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist 19.september.

Høringsdokumentet finner du her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Bruk-av-snoscooter-for-fornoyelseskjoring–forslag-til-endringer-i-lov-om-motorferdsel-i-utmark-og-vassdrag-og-forskrift-for-motorkjoretoyer-i-utmark-og-pa-islagte-vassdrag/Horingsbrev.html?id=765263


No Replies to "Høring om endring av motorferdselsloven"