3 results for tag: reindriftsavtalen


Statens tilbud til reindriftsavtalen 2016/17

Det nærmer seg forhandlinger om ny reindriftsavtale, og staten v/LMD har nå kommet med sitt tilbud. Rammen reduseres med 1.5 mill.kr. Statens tilbud for 2016/2017

NRLs krav til Reindriftsavtalen 2015/2016

NRL overleverte sitt krav til leder av Statens forhandlingsutvalg, Anne Mari Glosli den 12. januar. Forhandlingene er regulert i Hovedavtalen for Reindriften, inngått mellom Staten ved LMD og NRL den 23.2.1993.  I vårt krav har vi lagt vekt på: Bedre sikring av reinbeitearealene Økning av inntektene til reindriftsnæringen Sikre stabile og forutsigbare markedsordninger Bedre rammevilkår for reinbeitedistriktene NRLs krav har en totalramme på 126,05 millioner kroner, fordelt med 81,4 mill.kr. til kostnadssenkende- og direkte tilskudd , 35,45 mill kr til Reindriftens Utviklingfond  og 9,2 mill. kr. til organisasjons- og velferdsti...

Regjeringens behandling av reindriftsavtalen 2015/2016

Kongen i statsråd har behandlet regjeringens proposisjon til Stortinget om reindriftsavtalen for 2015/2016. Leder i NRL, Ellinor Marita Jåma, uttaler at hun er godt fornøyd med den endringen som årets avtaleforhandlinger innebar, har fått en fremtredende plass i Proposisjonen. - Jeg er spesielt tilfreds med at staten ved LMD, er enig med NRL i at reindrift er en familiebasert næring, og at rekruttering er helt nødvendig for at reindriften skal overleve på sikt, sier Ellinor Marita Jåma. Hovedlinjene i inneværende avtale videreføres. I Prop. 68 (2014/2015) sies det blant annet at: Samlet sett gir den fremforhandlede avtalen ...