6 results for tag: NRL


Statens tilbud som forventet

Staten overleverte i dag sitt tilbud til NRL for Reindriftsavtaleperioden 2015 - 2016. Les Statens tilbud her Tilbudet er på 109,5 mill. kr og er i en størrelsesorden som NRL forventet, i tråd med de siste års tilbud. Det fremkommer ikke noen store overraskelser i tilbudet slik vi ser det. Forhandlingsutvalget mener det er et grunnlag for å innlede forhandlinger, og vil derfor ha en organisastorisk behandling av tilbudet. Vår tilsvar overleveres tirsdag 3. februar.  

Stortingsmelding om bærekraftig reindrift

Landbruks- og Matdepartementet ber nå NRL om innspill til arbeid med en Stortingsmelding om bærekraftig reindrift, der økologisk bærekraft skal inn i Reindriftsloven. LMD viser til at Regjeringen har som mål å fremme en næringsrettet melding, men alle sider ved næringen skal belyses. Blant annet vil samspillet mellom en økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft, samt reindriftens betydning for samisk kultur og samfunnsliv bli drøftet. Økologisk bærekraft prioriteres. Høringsfristen for lokallagene settes til 8. juni, og lokallagene har fått invitasjonen tilsendt.    

NRLs krav til Reindriftsavtalen 2015/2016

NRL overleverte sitt krav til leder av Statens forhandlingsutvalg, Anne Mari Glosli den 12. januar. Forhandlingene er regulert i Hovedavtalen for Reindriften, inngått mellom Staten ved LMD og NRL den 23.2.1993.  I vårt krav har vi lagt vekt på: Bedre sikring av reinbeitearealene Økning av inntektene til reindriftsnæringen Sikre stabile og forutsigbare markedsordninger Bedre rammevilkår for reinbeitedistriktene NRLs krav har en totalramme på 126,05 millioner kroner, fordelt med 81,4 mill.kr. til kostnadssenkende- og direkte tilskudd , 35,45 mill kr til Reindriftens Utviklingfond  og 9,2 mill. kr. til organisasjons- og velferdsti...

Påmelding landsmøtet 2015

Styret i NRL/NBR og Gaske-Dajven Båatsoe Tjïelte ønsker delegater og gjester velkommen til Trøndelag. Landsmøtet arrangeres på Scandic Hell i Stjørdal, 12. og 13. juni 2015. I forbindelse med landsmøte vil Protect Sápmi avholde fagdager den 10. – 11. juni. For å melde deg på landsmøtet og fagdager vennligst fyll ut påmeldingsskjema under programmet. NB! Eventuelt følge må også fylle ut skjema! Påmeldingsfrist: 29. mai 2015.  http://evento.no/landingssider/nrl/  

Regjeringens behandling av reindriftsavtalen 2015/2016

Kongen i statsråd har behandlet regjeringens proposisjon til Stortinget om reindriftsavtalen for 2015/2016. Leder i NRL, Ellinor Marita Jåma, uttaler at hun er godt fornøyd med den endringen som årets avtaleforhandlinger innebar, har fått en fremtredende plass i Proposisjonen. - Jeg er spesielt tilfreds med at staten ved LMD, er enig med NRL i at reindrift er en familiebasert næring, og at rekruttering er helt nødvendig for at reindriften skal overleve på sikt, sier Ellinor Marita Jåma. Hovedlinjene i inneværende avtale videreføres. I Prop. 68 (2014/2015) sies det blant annet at: Samlet sett gir den fremforhandlede avtalen ...

Workshop: omorganisering

Tillitsvalgte i NRL samles neste uke på Stjørdal til workshop. Temaet er fremtidig organisering av NRL. Mål for workshop: ·         At lokallagene aktivt bidrar til arbeidet med ny organisasjonsstruktur. ·         Å forberede saken for landsmøtet.  Forberedelse: Gruppearbeidet i workshopen vil ta utgangspunkt i Rapport gällande översyn av NRL:s organisation (15.mai 2014) av Anders Blom. Det er derfor viktig at alle har lest rapporten og satt seg grundig inn i forslagene som fremmes. Rapporten fra omstruktureringsutvalget som ble nedsatt på slutten av 90-tallet/begynnelsen av 2000-tallet vil også bli brukt som ...