Ukategorisert


Påmelding landsmøtet 2015

Styret i NRL/NBR og Gaske-Dajven Båatsoe Tjïelte ønsker delegater og gjester velkommen til Trøndelag. Landsmøtet arrangeres på Scandic Hell i Stjørdal, 12. og 13. juni 2015. I forbindelse med landsmøte vil Protect Sápmi avholde fagdager den 10. – 11. juni. For å melde deg på landsmøtet og fagdager vennligst fyll ut påmeldingsskjema under programmet. NB! Eventuelt følge må også fylle ut skjema! Påmeldingsfrist: 29. mai 2015.  http://evento.no/landingssider/nrl/  

Read More


Reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring fremforhandlet ny konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område. Tema for høringen er om konvensjonen, slik den foreligger, skal ratifiseres for påfølgende iverksetting i de to land. Høringsfristen er satt til 16. mars 2015. Høringsbrev Reindriftssamenes flyttinger mellom årstidsbeitene har pågått i århundrer og lenge uten hinder av nasjonalstatsgrensene. Etter at Finland kom under russisk ...

Read More


Regjeringens behandling av reindriftsavtalen 2015/2016

Kongen i statsråd har behandlet regjeringens proposisjon til Stortinget om reindriftsavtalen for 2015/2016. Leder i NRL, Ellinor Marita Jåma, uttaler at hun er godt fornøyd med den endringen som årets avtaleforhandlinger innebar, har fått en fremtredende plass i Proposisjonen. - Jeg er spesielt tilfreds med at staten ved LMD, er enig med NRL i at reindrift er en familiebasert næring, og at rekruttering er helt nødvendig for at reindriften skal overleve på sikt, sier Ellinor Marita Jåma. Hovedlinjene i inneværende avtale videreføres. I Prop. 68 (2014/2...

Read More


Ørnebestanden ute av kontroll – KREVER STRAKSTILTAK

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er svært bekymret for situasjonen innenfor mange reinbeitedistrikter hvor antall ørnedrepte kalver har økt dramatisk.  - I reindriften har man lenge visst at kongeørn er predator på reinkalv, noe som etter hvert også underbygges av nyere forskning. Vi har derfor tilstrekkelige kunnskaper til å gå fra studienivå til praktisk handling. Det må snarlig iverksettes en forvaltning som bidrar til reduksjon av antall ørnedrepte kalv og at reineierne gis mulighet til å ta ut kongeørn innenfor kalvingsområdene, sier leder i ...

Read More


Ny reindriftsavtale i havn

17. februar ble Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten  enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2015 – 30.06.2016. Rammen for avtalen er på 113 millioner kroner, og fordeler seg på hovedpostene Direkte tilskudd 68, 7 mill kr, Reindriftens utviklingsfond 35,6 mill kr og andre tiltak 8,7 mill kr. NRLs forhandlingsleder Ellinor Marita Jåma skulle gjerne sett en større økning, men er fornøyd med innretning på årets avtale. "En aksept for reindriften som familiebasert næring og kulturbærer, er et viktig skritt i riktig retning", fastsl...

Read More


Workshop: omorganisering

Tillitsvalgte i NRL samles neste uke på Stjørdal til workshop. Temaet er fremtidig organisering av NRL. Mål for workshop: ·         At lokallagene aktivt bidrar til arbeidet med ny organisasjonsstruktur. ·         Å forberede saken for landsmøtet.  Forberedelse: Gruppearbeidet i workshopen vil ta utgangspunkt i Rapport gällande översyn av NRL:s organisation (15.mai 2014) av Anders Blom. Det er derfor viktig at alle har lest rapporten og satt seg grundig inn i forslagene som fremmes. Rapporten fra omstruktureringsutvalget som ble nedsatt ...

Read More


Årets reinkjøttformidler!

..de har lidenskap for kvalitet og de vil bevare en genuin samisk matarv

Read More


Ut på vidda!

Prosjektet «Lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta» er et resultat av reindriftsavtaleforhandlingene mellom Norges Reindriftssamers Landsforbund og Staten i 2012/2013 og 2013/2014. Fylkesmannen i Finnmark har vært ansvarlig for utførelsen av prosjektet. Målet med prosjektet har vært å utføre to pilotprosjekt – ett innen læring, og ett innen omsorg – for å få erfaringer som kan peke retning videre i arbeidet mot en permanent ordning. Lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta er inspirert av Inn på tunet, som har vært under utvikling ...

Read More


Landsmøtets kveldsprogram

Lørdag spiller den sørsamiske duoen Lars Jonas Johansson og Jon Henric Andersson opp til dans. Gaske-Dajven Båatsoe tjïelte/ Nord-Trøndelag reinsamelag ønsker alle hjertelig velkommen! Tid: Lørdag, 13. juni kl. 22 Sted: Scandic Hell hotell Lifjellbovre /Lifjell sløydmateriell kommer og har åpen butikk på hotellet under hele landsmøtet.

Read More


Nye tiltak for å få mer effektiv lisensfelling av jerv

Høringsfrist 7.4.15 - gis gjennom høringsportalen! Lisensfelling av jerv er i dag for lite effektivt som et bestandsregulerende tiltak. Klima- og miljødepartementet sender derfor på høring et forslag om forskriftsendringer som skal gjøre det mulig å prøve ut virkemidler for å effektivisere lisensfellingen. Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i bestandsreguleringen av jerv. Det nasjonale bestandsmål for jerv er på 39 årlige ynglinger. De siste årene har bestanden av jerv ligget over dette målet. I 2014 var bestanden ...

Read More