Nyttig


Betingede fellingstillatelser på gaupe

Miljødirektoratet gir følgende betingede fellingstillatelser på gaupe i perioden 16.02.2016 – 31.05.2016, jf. tab. 1. Myndigheten gis til aktuelle fylkesmenn i aktuelle forvaltningsregioner. Der regionen omfatter flere fylker, forutsettes det nødvendig koordinering mellom fylkesmennene. Dette er særlig viktig i de tilfeller hvor det kun er/gjenstår en fellingstillatelse i området. Betingede fellingstillatelser kan iverksettes i flere områder samtidig. For alle forvaltningsregioner skal terskel for innvilgelse av fellingstillatelser differensieres i henhold ...

Read More


Kurs i slaktehygiene og nedskjæring av rein

Kurset finansieres av Reinprogrammet som har målsetning om å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen. For å oppnå god kvalitet på reinkjøttet er rett slakting og nedskjæring avgjørende. På dette kurset vil det bli praktisk gjennomgang av slakteprosessen med fokus på slaktehygiene. Kursdeltakerne vil også lære i teori og praksis om nedskjæring samt finpartnering av rein. Kurset holdes i Brurskanken Rein sine lokaler i Grane kommune på Helgeland hvor de har bygd opp godkjente lokaler både for slakting og foredling. Program og påmelding - NB! Frist ...

Read More


«Villmarkens voktere» og hi-uttak av jerv

Ellinor Marita Jåma,   leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund   I forbindelse med NRKs tv-program «Villmarkens voktere» den 12. januar d.å., fikk vi se hvordan hi-uttak av jerv foregår i praksis. Dette har vekket reaksjoner fra både NOAH, Naturvernforbundet og WWF, hvor de tar til ordet for at hi-uttak må avvikles. Jerven ble fredet på begynnelsen av 70-tallet. Fra reindriftens side er oppfatningen den at rovvilt har en berettiget plass i den norske fauna, men at bestandene må holdes på et nivå som gjør det mulig for beitenæring...

Read More


Vil du vise frem lokalmaten din til flere innkjøpere?

Da må du legge den inn på lokalmat.no. Hva: Lokalmat.no er bransjeportalen som samler lokalmat fra hele Norge på ett sted - og blir det viktigste bindeleddet mellom lokalmatprodusenter og innkjøpere i dagligvare- og restaurantbransjen. Hvordan: Lokalmat.no er nettopp åpnet for gratis registrering for produsenter. Du oppretter selv din egen profil og legger inn produkter med nøkkelinformasjon og beskrivelse. Kjøpmenn, kokker, kjøkkensjefer og andre innkjøpere over hele Norge kan enkelt søke på blant annet kategori og fylke for å finne produkter ...

Read More


Matfaglig kurs for matprodusenter

Kompetansesenteret for lokalmat i nord har tilbud om kurs til matprodusentene, og spør:   Hvilke matfaglige kursbehov har du som er matprodusent? Kompetansenettverket for lokalmat i nord kjører matfaglige kurs i hele Nord-Norge samt at vi kjører kurs innen marked og salg i samarbeid med Matmerk. Meld inn dine kursbehov / kompetansebehov for 2016. Hva ønsker du å lære mer om? Har du tips på kurslærer, kurssted, og tidspunkt er det fint om du også melder inn dette! Send dine innspill til hilde.halland@nibio.no. Frist 26.oktober!

Read More


Animaliehygieneforskriften – endring

Kapittel VIIc. Utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold § 21e. Virkeområde I dette kapitlet fastsettes utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold og om begrensning av omfanget i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 10 nr. 3 og forordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 17 nr. 3. § 21f. Formål Formålet er å sikre at slakting og omsetning av ferskt, ikke kontrollert kjøtt av tamrein under tradisjonelle samiske forhold, skjer ...

Read More


Avtaler

NRL har forhandlingsrett med Staten v/Landbruks- og Matdepartementet. Dette er regulert i Hovedavtalen for reindrift fra 1992.   2015: Reindriftsavtale 2015/2016 Forskrifter Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2015/2016   2014: Reindriftsavtale 2014/2015 Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2014/2015   2013: Reindriftsavtale 2013/2014 Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2013/2014   2012: Reindriftsavtale 2012/2013 Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for ...

Read More


Vedtak: Lisensfelling av brunbjørn

Kvote for lisensfelling av brunbjørn 2015 - region 5, 6, 7 og 8 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, fatter Miljødirektoratet vedtak om lisensfelling av bjørn innenfor region 5, 6, 7 og 8 i 2015. Kvoten settes til totalt 8 bjørner, hvorav to bjørner innenfor region 5, to bjørner innenfor region 6, en bjørn innenfor region 7 og tre bjørner innenfor region 8. Nærmere kvote- ...

Read More


Kompetansenettverket for lokalmat

Kompetansenettverket (NIBIO) kurskalender Kompetansenettverket for lokalmat i nord Hovedmålgruppen er primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Kompetansenettverket skal bistå disse små og mellomstore bedriftene med å få tilgang til den kompetansen de trenger for å utvikle seg videre. Kurs I 2015 vil vi gjennomføre en rekke kurs i hele landsdelen. Vi kjører matfaglige, samt at vi i samarbeid med Matmerk kjører ulike markedskurs. Kursene utvikles årlig på ...

Read More


Informasjon fra LMD om reintallsreduksjonen

Informasjonsskriv om reintall og reintallstilpasningen (oppdatert) Noen sentrale spørsmål som besvares i notatet: Hva kan distriktet og siidaen gjøre selv? Hva skjer om reintallet i en siida igjen øker utover det som er fastsatt for siidaen? Kan siidaandeler få tilskudd over reindriftsavtalen når reintallet i siddaen har økt utover det fastsatte? Reintallet etter at reintallstilpasningen er gjennomført -  

Read More