Nyheter


Innspill til neste reindriftsavtale

Reindriftsavtalen var tema på landsmøtet, og flere innspill ble gitt der. Nå er forhandlingsutvalget i gang med sitt arbeid, og ber lokallagene å fremme sine forslag så snart som mulig og senest 13.10.15. Stortingets behandling av Reindriftsavtalen fremgår i Prop. 68 S (2014–2015) Proposisjon til Stortinget Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/d39b986c7f4d4e13ad6495587b0e2892/no/pdfs/prp201420150068000dddpdfs.pdf Fjorårets krav fra NRL er tidligere sendt ut til lokall...

Read More


FeFo’s strategiplan på høring

Strategien tar utgangspunkt i rammebetingelser gitt i Finnmarksloven. Målet med den nye strategien er å klargjøre styrets ønsker for hvilken retning FeFo skal ha samtidig som dokumentet skal være mest mulig kortfattet. Strategien vil erstatte dagens strategi og skal gjelde fra 1.1.2016. Formålet med strategien er å binde de overordnede politiske prioriteringene sammen med den retning og det fokus forvaltningen av Finnmarkseiendommen skal ha. Det er derfor utarbeidet en strategi som beskriver 5 fokusområder med tilhørende visjon og målsettinger. For å ...

Read More


Studer: Samisk kulturkunnskap II – Representasjon

Humaniora, servodatdiehtaga ja oahpaheaddjeoahpu fakultehta ovddas sáddet čuovvovaš dieđu: / På vegne av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning sender vi ut følgende informasjon: NYTT EMNE: SVF-2002 Samisk kulturkunnskap II - Representasjon – 10 studiepoeng Våren 2016 går emnet SVF-2002 Samisk Kulturkunnskap II - Representasjon, som er oppfølgeren til SVF-6001 Samisk Kulturkunnskap. Emnet SVF-2002 Samisk Kulturkunnskap II er både et etter- og videreutdanningsemne OG et enkeltemne. Emnet vil være samlingsbasert. Emnet gir 10 ...

Read More


Animaliehygieneforskriften – endring

Kapittel VIIc. Utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold § 21e. Virkeområde I dette kapitlet fastsettes utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold og om begrensning av omfanget i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 10 nr. 3 og forordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 17 nr. 3. § 21f. Formål Formålet er å sikre at slakting og omsetning av ferskt, ikke kontrollert kjøtt av tamrein under tradisjonelle samiske forhold, skjer ...

Read More


Landbruks- og Matdepartementet på møterunde i Finnmark og Tromsø

LMD har arbeidet med en ny Stortingsmelding om bærekraftig reindrift siden i vår. Nå arrangerer Fylkesmannen i Finnmark en møterunde der reinbeitedistriktene er invitert. 2. september kl. 13.00 – 14.30 Varanger Samiske museum, Varangerbotn 3. september kl. 09.00 – 10.30 Porsanger Vertshus, Lakselv. 3. september kl. 15.00 – 16.30 Scandic hotell, Alta 7. september kl. 13.30 - 15.00 Clarion Saga Hotel, Tromsø   Formålet med møtene er å få innspill fra næringa til arbeidet med stortingsmeldingen.

Read More


Samerådets rapport til CERD

CERD (Comitee of the Elimination of Racial Discrimination) som er en del av FNs Høykomissær for menneskerettigheter og omtales som FNs rasediskrimineringskomite, har gjennomført høringer om hvordan medlemsstatene følger opp og implementerer innholdet i Konvensjonen mot rasediskriminering. Samerådet/Sámiráđđi har på vegne av medlemsorganisasjonene sendt inn denne rapporten; CERD_NORWAY

Read More


Vedtak: Lisensfelling av brunbjørn

Kvote for lisensfelling av brunbjørn 2015 - region 5, 6, 7 og 8 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, fatter Miljødirektoratet vedtak om lisensfelling av bjørn innenfor region 5, 6, 7 og 8 i 2015. Kvoten settes til totalt 8 bjørner, hvorav to bjørner innenfor region 5, to bjørner innenfor region 6, en bjørn innenfor region 7 og tre bjørner innenfor region 8. Nærmere kvote- ...

Read More


La fjellene leve!

På grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland ligger det en perle av et fjellområde, Gaelpie/ Kalvvatnet. Her har samene i Åarjel-Njaarke og Voengelh Njaarke levd og virket i generasjoner. Her har de sitt sommerparadis, barn, unge, voksne og eldre samles her hver sommer for å merke de nyfødte reinkalvene som skal føre reindriftene videre til nye generasjoner, her overføres kunnskap mellom generasjoner, en kunnskap som ikke kan læres på skolebenken, men som må læres gjennom praktisk deltakelse. Slik har det alltid vært og slik vil jeg at det fortsatt skal ...

Read More


Tråante 2017

Nasjonal feiring og et felles samisk jubileum Det første samiske landsmøte ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har gått sammen for å markere 100-års-jubileet i 2017. Jubileet skal markeres både som en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Prosjektleder Ida Marie Bransfjell inviterer til felles møte med alle samiske organisasjoner/foreninger/kulturarbeidere og andre interesserte for å informere om prosjektet, og diskutere forslag og idéer gjeldende innehold/organisering for markeri...

Read More


Ny fungerende direktør i Alta

Landbruksdirektoratet melder på sine hjemmesider at Direktør Reidar Olsen fungerer som direktør for Landbruksdirektoratet Avdeling reindrift i perioden 31.8. - 31.12. 2015. Han skal lede arbeidet i avdelingen i Magnar Evertsens sykefravær. Olsen som i dag er direktør i Avdeling landbruksproduksjon i Landbruksdirektoratet i Oslo, skal fungere i stillingen 100 prosent og med Alta som arbeidssted.    

Read More