Høringer


Høring: håndtering av stedfestet informasjon om sensitive arter

Miljødirektoratet har nå sendt ut forslag til retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om sensitive arter. Utgangspunktet er at all informasjon om biologisk mangfold som finnes hos offentlige etater, skal være tilgjengelig for alle. I enkelte tilfeller er det imidlertid behov for å begrense tilgangen til stedfestet informasjon om bestemte arter, fordi innsyn i informasjonen kan lette gjennomføring av straffbare handlinger, eller lette handlinger som kan skade sårbar natur. NRL tar i mot høringsinnspill fra til 15.11. for å sende samlet ...

Read More


Skatteetaten endrer selvangivelse og tilleggsskjemaer

Skatteetaten forbereder nå endringer og revisjon av selvangivelsen og tilhørende skjemaer for selvstendig næringsdrivende som skal brukes ved ligningen for inntektsåret 2016. De ønsker nå forslag til forbedringer og påpeking av feil og mangler ved skjemaene. Skjemaene for 2014 finnes på skatteetaten.no Innspillene kan gis til nrl@nrl-nbr.no, som samordner dette. Frist for innspill settes til 1.12. NRL vil følge opp utviklingen av disse skjemaene.

Read More


Kartlegging av omsorgs- og læringsbaserte tjenester

Avtalepartene LMD og NRL har oppnevnt en arbeidsgruppe for å arbeide videre med omsorgs- og læringsbaserte tjenester i reindriftsnæringa. I den forbindelse skal NRL kartlegge ulike tilbud innen omsorgs- og læringsbaserte tjenester som reindriftsnæringa allerede har igangsatt i de ulike fylkene. NRL er kjent med at det gis tilbud til barnehager, skoler, funksjonshemmede og andre grupper i flere fylker. NRL oppfordrer alle som tilbyr slike tjenester i dag, til å ta kontakt med oss snarest!    

Read More


FeFo med ny strategi

Formålet med strategien er å binde de overordnede politiske prioriteringene sammen med den retning og det fokus forvaltningen av Finnmarkseiendommen skal ha. Det er derfor utarbeidet en strategi som beskriver 5 fokusområder med tilhørende visjon og målsettinger. For å få en grundig og gjennomarbeidet strategi som ikke bare er forankret internt i FeFo, men også i Finnmarks befolkning, er de avhengig av en positiv holdning og innsats fra flest mulig i fylket. Det må også presiseres at FeFo vil gjennomføre en åpen høringsrunde der alle innspill vil ...

Read More


FeFo’s strategiplan på høring

Strategien tar utgangspunkt i rammebetingelser gitt i Finnmarksloven. Målet med den nye strategien er å klargjøre styrets ønsker for hvilken retning FeFo skal ha samtidig som dokumentet skal være mest mulig kortfattet. Strategien vil erstatte dagens strategi og skal gjelde fra 1.1.2016. Formålet med strategien er å binde de overordnede politiske prioriteringene sammen med den retning og det fokus forvaltningen av Finnmarkseiendommen skal ha. Det er derfor utarbeidet en strategi som beskriver 5 fokusområder med tilhørende visjon og målsettinger. For å ...

Read More


Samerådets rapport til CERD

CERD (Comitee of the Elimination of Racial Discrimination) som er en del av FNs Høykomissær for menneskerettigheter og omtales som FNs rasediskrimineringskomite, har gjennomført høringer om hvordan medlemsstatene følger opp og implementerer innholdet i Konvensjonen mot rasediskriminering. Samerådet/Sámiráđđi har på vegne av medlemsorganisasjonene sendt inn denne rapporten; CERD_NORWAY

Read More


Endringer i Plan- og bygningsloven

Høringsinnspill fra lokallagene sendes til NRL innen: 31.10.2015 Last ned hele høringsdokumentet: Høringsnotat 5.8.2015 - forenklinger i plandelen av pbl.   Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven. Endringene gjelder: Mer effektive planprosesser Det åpnes for at kommunen skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. langt tidligere i planprosessen enn i dag. Forslaget skal sørge for at kommunene ikke ...

Read More