84 results for author: NRL/NBR


Styret samles i Tromsø

Tirsdag og onsdag denne uken er NRLs styre samlet i Tromsø. På sakskartet står det blant annet oppnevning av nestleder og forhandlingsutvalg, Melding om Skog- og trenæringen samt forskrift om nye regler om slakting om omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold. Også innspill til Stortingets melding om reindrift og Sametingets melding om reindrift står på sakslisten.

Kurs i Plan- og Bygningsloven

Både Fylkesmannen og reinbeitedistriktene har et ansvar for å ivareta reindriftens arealer, men har ulike roller i saksbehandlingen. For å klargjøre ansvars- og rollefordeling og gjøre distriktene best mulig i stand til å ivareta sine interesser i arealsaker, vil Fylkesmannen avholde kurs for representanter for distriktene. Tirsdag den 11. august vil vi gjennomføre kurs på Stabbursnes naturhus for distriktene 13 til 16, og torsdag 13. august vil vi avholde tilsvarende kurs på Varanger samiske museum, Varangerbotn for distriktene i Varanger/Polmak. Vi starter klokka 10.00 begge dager. Distriktene inviteres med dette til å delta på ...

Landsmøteutsendinger, styret og gjester


Landsmøte 2015