84 results for author: NRL/NBR


Avtaler

NRL har forhandlingsrett med Staten v/Landbruks- og Matdepartementet. Dette er regulert i Hovedavtalen for reindrift fra 1992.   2015: Reindriftsavtale 2015/2016 Forskrifter Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2015/2016   2014: Reindriftsavtale 2014/2015 Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2014/2015   2013: Reindriftsavtale 2013/2014 Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2013/2014   2012: Reindriftsavtale 2012/2013 Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2012/2013   2011: Sluttprotokoll   2010: Reindriftsavt...

Landbruks- og Matdepartementet på møterunde i Finnmark og Tromsø

LMD har arbeidet med en ny Stortingsmelding om bærekraftig reindrift siden i vår. Nå arrangerer Fylkesmannen i Finnmark en møterunde der reinbeitedistriktene er invitert. 2. september kl. 13.00 – 14.30 Varanger Samiske museum, Varangerbotn 3. september kl. 09.00 – 10.30 Porsanger Vertshus, Lakselv. 3. september kl. 15.00 – 16.30 Scandic hotell, Alta 7. september kl. 13.30 - 15.00 Clarion Saga Hotel, Tromsø   Formålet med møtene er å få innspill fra næringa til arbeidet med stortingsmeldingen.

Samerådets rapport til CERD

CERD (Comitee of the Elimination of Racial Discrimination) som er en del av FNs Høykomissær for menneskerettigheter og omtales som FNs rasediskrimineringskomite, har gjennomført høringer om hvordan medlemsstatene følger opp og implementerer innholdet i Konvensjonen mot rasediskriminering. Samerådet/Sámiráđđi har på vegne av medlemsorganisasjonene sendt inn denne rapporten; CERD_NORWAY

Vedtak: Lisensfelling av brunbjørn

Kvote for lisensfelling av brunbjørn 2015 - region 5, 6, 7 og 8 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jf. §§ 1 og 3, fatter Miljødirektoratet vedtak om lisensfelling av bjørn innenfor region 5, 6, 7 og 8 i 2015. Kvoten settes til totalt 8 bjørner, hvorav to bjørner innenfor region 5, to bjørner innenfor region 6, en bjørn innenfor region 7 og tre bjørner innenfor region 8. Nærmere kvote- og områdeavgrensning følger av dette vedtak. Lisensfelling er en skademo...

La fjellene leve!

På grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland ligger det en perle av et fjellområde, Gaelpie/ Kalvvatnet. Her har samene i Åarjel-Njaarke og Voengelh Njaarke levd og virket i generasjoner. Her har de sitt sommerparadis, barn, unge, voksne og eldre samles her hver sommer for å merke de nyfødte reinkalvene som skal føre reindriftene videre til nye generasjoner, her overføres kunnskap mellom generasjoner, en kunnskap som ikke kan læres på skolebenken, men som må læres gjennom praktisk deltakelse. Slik har det alltid vært og slik vil jeg at det fortsatt skal være. Men det ønsker ikke Bindal kommune og Fred Olsen. Nei, de vil ta ...

Tråante 2017

Nasjonal feiring og et felles samisk jubileum Det første samiske landsmøte ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har gått sammen for å markere 100-års-jubileet i 2017. Jubileet skal markeres både som en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Prosjektleder Ida Marie Bransfjell inviterer til felles møte med alle samiske organisasjoner/foreninger/kulturarbeidere og andre interesserte for å informere om prosjektet, og diskutere forslag og idéer gjeldende innehold/organisering for markeringen i Tromsø. Del gjerne denne info! Tid: 28 september kl: 18.00-20.00 ...

Ny fungerende direktør i Alta

Landbruksdirektoratet melder på sine hjemmesider at Direktør Reidar Olsen fungerer som direktør for Landbruksdirektoratet Avdeling reindrift i perioden 31.8. - 31.12. 2015. Han skal lede arbeidet i avdelingen i Magnar Evertsens sykefravær. Olsen som i dag er direktør i Avdeling landbruksproduksjon i Landbruksdirektoratet i Oslo, skal fungere i stillingen 100 prosent og med Alta som arbeidssted.    

Kompetansenettverket for lokalmat

Kompetansenettverket (NIBIO) kurskalender Kompetansenettverket for lokalmat i nord Hovedmålgruppen er primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Kompetansenettverket skal bistå disse små og mellomstore bedriftene med å få tilgang til den kompetansen de trenger for å utvikle seg videre. Kurs I 2015 vil vi gjennomføre en rekke kurs i hele landsdelen. Vi kjører matfaglige, samt at vi i samarbeid med Matmerk kjører ulike markedskurs. Kursene utvikles årlig på bakgrunn av behov fra næringa i nord. Besøksordning I tillegg til kurs kan vi ...

Informasjon fra LMD om reintallsreduksjonen

Informasjonsskriv om reintall og reintallstilpasningen (oppdatert) Noen sentrale spørsmål som besvares i notatet: Hva kan distriktet og siidaen gjøre selv? Hva skjer om reintallet i en siida igjen øker utover det som er fastsatt for siidaen? Kan siidaandeler få tilskudd over reindriftsavtalen når reintallet i siddaen har økt utover det fastsatte? Reintallet etter at reintallstilpasningen er gjennomført -  

Endringer i Plan- og bygningsloven

Høringsinnspill fra lokallagene sendes til NRL innen: 31.10.2015 Last ned hele høringsdokumentet: Høringsnotat 5.8.2015 - forenklinger i plandelen av pbl.   Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven. Endringene gjelder: Mer effektive planprosesser Det åpnes for at kommunen skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. langt tidligere i planprosessen enn i dag. Forslaget skal sørge for at kommunene ikke behøver å bruke tid på urealistiske planinitiativ. Det foreslås dessuten en mer ...