84 results for author: NRL/NBR


Nytt nummer av Reindriftsnytt

Nytt nummer av Reindriftsnytt kom denne måneden Reindriftsnytt 2/15

Matfaglig kurs for matprodusenter

Kompetansesenteret for lokalmat i nord har tilbud om kurs til matprodusentene, og spør:   Hvilke matfaglige kursbehov har du som er matprodusent? Kompetansenettverket for lokalmat i nord kjører matfaglige kurs i hele Nord-Norge samt at vi kjører kurs innen marked og salg i samarbeid med Matmerk. Meld inn dine kursbehov / kompetansebehov for 2016. Hva ønsker du å lære mer om? Har du tips på kurslærer, kurssted, og tidspunkt er det fint om du også melder inn dette! Send dine innspill til hilde.halland@nibio.no. Frist 26.oktober!

Skatteetaten endrer selvangivelse og tilleggsskjemaer

Skatteetaten forbereder nå endringer og revisjon av selvangivelsen og tilhørende skjemaer for selvstendig næringsdrivende som skal brukes ved ligningen for inntektsåret 2016. De ønsker nå forslag til forbedringer og påpeking av feil og mangler ved skjemaene. Skjemaene for 2014 finnes på skatteetaten.no Innspillene kan gis til nrl@nrl-nbr.no, som samordner dette. Frist for innspill settes til 1.12. NRL vil følge opp utviklingen av disse skjemaene.

Kartlegging av omsorgs- og læringsbaserte tjenester

Avtalepartene LMD og NRL har oppnevnt en arbeidsgruppe for å arbeide videre med omsorgs- og læringsbaserte tjenester i reindriftsnæringa. I den forbindelse skal NRL kartlegge ulike tilbud innen omsorgs- og læringsbaserte tjenester som reindriftsnæringa allerede har igangsatt i de ulike fylkene. NRL er kjent med at det gis tilbud til barnehager, skoler, funksjonshemmede og andre grupper i flere fylker. NRL oppfordrer alle som tilbyr slike tjenester i dag, til å ta kontakt med oss snarest!    

Tilskudd og reintall

Landbruksdirektoratets reindriftsavdeling presiserer nå regelverket for å få tilskudd, sett opp mot reintall. Landbruksdirektoratet er kjent med usikkerheten i næringen i forhold til reintall, pålegg om reduksjon og hva som skal til for at tilskudd skal innvilges. Nedenfor er en forklaring på hvordan disse reglene praktiseres innværende driftsår: Pålegg om reduksjon Reindriftsstyret vedtok i februar 2013 pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintallet for 239 siidaandeler. Fristene for gjennomføring av reduksjonene varierte fra 31. mars 2013 til 31. mars 2015, avhengig av hvor mange dyr det skulle reduseres med. Dette betyr at ...

FeFo med ny strategi

Formålet med strategien er å binde de overordnede politiske prioriteringene sammen med den retning og det fokus forvaltningen av Finnmarkseiendommen skal ha. Det er derfor utarbeidet en strategi som beskriver 5 fokusområder med tilhørende visjon og målsettinger. For å få en grundig og gjennomarbeidet strategi som ikke bare er forankret internt i FeFo, men også i Finnmarks befolkning, er de avhengig av en positiv holdning og innsats fra flest mulig i fylket. Det må også presiseres at FeFo vil gjennomføre en åpen høringsrunde der alle innspill vil bli tatt med i det videre arbeidet. Alle kan derfor på selvstendig grunnlag sende ...

Innspill til neste reindriftsavtale

Reindriftsavtalen var tema på landsmøtet, og flere innspill ble gitt der. Nå er forhandlingsutvalget i gang med sitt arbeid, og ber lokallagene å fremme sine forslag så snart som mulig og senest 13.10.15. Stortingets behandling av Reindriftsavtalen fremgår i Prop. 68 S (2014–2015) Proposisjon til Stortinget Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/d39b986c7f4d4e13ad6495587b0e2892/no/pdfs/prp201420150068000dddpdfs.pdf Fjorårets krav fra NRL er tidligere sendt ut til lokallagene  

FeFo’s strategiplan på høring

Strategien tar utgangspunkt i rammebetingelser gitt i Finnmarksloven. Målet med den nye strategien er å klargjøre styrets ønsker for hvilken retning FeFo skal ha samtidig som dokumentet skal være mest mulig kortfattet. Strategien vil erstatte dagens strategi og skal gjelde fra 1.1.2016. Formålet med strategien er å binde de overordnede politiske prioriteringene sammen med den retning og det fokus forvaltningen av Finnmarkseiendommen skal ha. Det er derfor utarbeidet en strategi som beskriver 5 fokusområder med tilhørende visjon og målsettinger. For å få en grundig og gjennomarbeidet strategi som ikke bare er forankret internt i ...

Studer: Samisk kulturkunnskap II – Representasjon

Humaniora, servodatdiehtaga ja oahpaheaddjeoahpu fakultehta ovddas sáddet čuovvovaš dieđu: / På vegne av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning sender vi ut følgende informasjon: NYTT EMNE: SVF-2002 Samisk kulturkunnskap II - Representasjon – 10 studiepoeng Våren 2016 går emnet SVF-2002 Samisk Kulturkunnskap II - Representasjon, som er oppfølgeren til SVF-6001 Samisk Kulturkunnskap. Emnet SVF-2002 Samisk Kulturkunnskap II er både et etter- og videreutdanningsemne OG et enkeltemne. Emnet vil være samlingsbasert. Emnet gir 10 studiepoeng. Søknadsfrist: 1. desember 2015 på lik linje med søknadsfristen ...

Animaliehygieneforskriften – endring

Kapittel VIIc. Utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold § 21e. Virkeområde I dette kapitlet fastsettes utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold og om begrensning av omfanget i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 10 nr. 3 og forordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 17 nr. 3. § 21f. Formål Formålet er å sikre at slakting og omsetning av ferskt, ikke kontrollert kjøtt av tamrein under tradisjonelle samiske forhold, skjer på en hygienisk måte. § 21g. Definisjoner I dette kapitlet forstås ...