84 results for author: NRL/NBR


REIN – Tråante 2017: Invitasjon til NRLs lokallag

Sekretariat for arbeidsgruppen nedsatt i reindriftsforhandlingene 2016, inviterer NRL og NRLs lokallag til å delta i arrangementet på torget 6 – 8. februar 2017 – REIN – Tråante 2017. På torget i Trondheim vil det bli satt opp en storlavvo med plass til 30 utstillere. Deltakelse fra NRL og NRLs lokallag vil bli prioritert. Oi! Trøndersk mat og drikke er teknisk arrangør. Vedlagt finner dere invitasjon. Påmelding skjer ved bruk av denne lenken: http://oimat.no/rein-traante-2017/pamelding-til-rein-traante-2017/ Dersom det er spørsmål om det tekniske og praktiske rundt arrangemnet, rettes disse til Oi!. Utstillerinvitasjonen ...

Seminar om erstatningsordning for rein

Tromsø 3. november 2016 Scandic Grand Hotell Program kl. 08.45 - 09:00​Innledning ved Inge Even Danielsen kl. 09:00 – 09:45​Orientering om forslag til ny erstatningsforskrift v/Nils Kristian Grønvik, Miljødirektoratet kl. 09.45 – 10.00​Spørsmål til foredragsholder kl. 10.10 – 11.00 ​Forskningsdata på predasjon av tamrein fra gaupe og jerv v/Jenny Mattisson, NINA kl. 11.00 – 11.15​Spørsmål til foredragsholder kl. 11.15 – 12.15​Lunsj kl. 12.15 – 13.15​Nasjonalt overvåkningsprogram for tamrein og beregning av rovvilttap v/Torkild Tveraa, NINA kl. 13.15 – 13.30​Spørsmål til foredragsholder kl. 13.30 ...

Selvstyre i reindrifta – seminar i Alta

Siidaandelslederne, distriktstyrene og NRLs styre er invitert til seminar i Alta, 20. og 21. oktober. Påmeldingsfrist er 9.10.2016. I invitasjonen står det: I reindriftsavtalen for 2015/16 ble det besluttet at det skal gjennomføres tiltak for at reindriftsnæringen i fremtiden skal få økt internkontroll og selvstyre. I den sammenheng ble det i august 2015 gjennomført et seminar, der formålet var å få innspill fra reindriftsnæringen på hvilke områder arbeidsgruppen skal jobbe med for å videreutvikle internkontroll og selvstyre i reindriftsnæringen. Arbeidsgruppen har siden oktober 2015 sett på ulike sider ved reindriftens ...

Matfaglige kompetansebehov

Kompetansenettverket for lokalmat i nord har en viktig rolle i kompetanseheving gjennom Utviklingsprogrammet for vekst og verdiskaping i jordbruk og reindrift, finansiert over reindriftsavtalen og jordbruksavtalen. De har tidligere vært tilrettelegger for slakte- og foredlingskurs for reinkjøtt. Nå planlegges 2017-aktivitetene, og rådgiver Hilde Halland ønsker innspill: Hvilke matfaglige kursbehov har du som er matprodusent?Kompetansenettverket for lokalmat i nord kjører matfaglige kurs i hele Nord-Norge samt at vi kjører kurs innen marked og salg i samarbeid med Matmerk. Hva ønsker du å lære mer om? Meld inn dine kursbehov/kompetans...

Dyrehelse og CWD

UiT – Norges Arktisk Universitet og Veterinærinstituttet Tromsø skal arrangere et mini-seminar med tittelen "Helse og sykdom hos tamrein. Formidling av forskningsresultater og dialog med reineiere og forvaltning” 14. September klokken 18:00 på UiT – Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Temaene som tas opp er særlig relevante for helse hos tamrein i regionen. Harald Os fra Mattilsynet Tromsø skal informere om chronic wasting disease (skrantesyken, CWD), den nylig oppdagede sykdommen hos hjortevilt i Norge og dens mulige konsekvenser for reindrifta.   Foredraget er en del av en serie foredrag som skal holdes i ulike reindriftsom...

MED REIN SOM RÅVARE

Dato: Mandag 3.okt. kl. 09.30 – 17.00 og Tirsdag 4.okt. kl. 08.30 – 16.00 Sted: Steinkjer videregående skole på Guldbergaunet, produksjonsrommet. Kursholder: Arne Bratberg, pølsemakermester. Pris: kr 500 /deltaker Påmelding og spørsmål: Arrangør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Risten-Marja Inga, fmntkin@fylkesmannen.no, tlf:74138053 Kjøttkurset har en teoridel (½ dag) og en praktisk del (1 ½ dag). Målet er å gi deltakerne økt kjennskap om råvarekvalitet og viktigeproduksjonsprinsipper for både grove stekepølser, karbonadekaker og spekede produkt. Mesteparten av kurset foregår i produksjonsrommet og det blir mye ...

Forslag til endring i rovvilterstatning

Foreslår ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt (2015/9635) Miljødirektoratet foreslår en omlegging av dagens erstatningsordning for tamrein som tapes til rovvilt. I dag utbetales ca. 5% av erstatningen på grunnlag av rein som er gjenfunnet og konstatert drept av rovvilt. De øvrige 95% av erstatningen utbetales etter en skjønnsmessig vurdering av forvaltningsmyndigheten. Her finnes alle dokumenter ifm høringa. NRL ønsker innspill innen 20.10.2016    

11 forskningsprosjekter støttet over Reindriftsavtalen

Reindriftens utviklingsfond (RUF) vedtok på styremøtet 6. juni å tildele støtte til 11 prosjekter som søkte om til sammen kr. 3 216 000,- av forskningsmidlene avsatt over reindriftsavtalen for 2016. Forskningstemaene for de 11 prosjektene spenner seg fra øyebetennelse hos rein til å identifisere institusjonelle ordninger som bidrar til at reindrifta er bærekraftig. Prosjektene er både natur- og samfunnsvitenskapelige i sin tilnærming, og reindriftsutøvere deltar i flere prosjekter. Tre av prosjektene som RUF-styret vedtok å støtte startet opp i 2015. Et av disse prosjektene er «Reindrift og samlet belastning, Ildgruben reinbei...

Jordskiftegruppas rapport på høring

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag fra en arbeidsgruppe til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften. NB! NRLs interne høringsfrist er 12. september 2016, for innspill som ønskes innarbeidet. Arbeidsgruppen har foreslått endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som sikrer at jordskifteretten gis mulighet til å gjennomføre både rettsfastsettende og rettsendrende saker internt i reindriften. Det er tatt sikte på at de foreslåtte endringene er tilpasset dagens reindriftslov, samt hvordan reindriften utøves og er organise...

Evaluering av regional rovviltforvaltning

NINA fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å evaluere regional rovviltforvaltning og de regionale bestandsmålene i Norge med hensyn på måloppnåelse i gjeldene rovviltpolitikk. Evalueringen av rovviltforvaltning tar utgangspunkt rammene om den todelte målsettingen om at vi skal ha rovvilt og beitedyr i Norge. Fra sammendraget: "Dagens bestandsmål for gaupe er spredt over store arealer, og det kan være argumenter for å allokere noe av den nordlige målsettingen til sørlige deler av landet. Gaupenes arealbruk og reproduksjon tilsier at man relativt sett trenger betydelig større arealer for å nå målsetting om ynglinger i nord sammenl...