28 results for author: Ellinor Marita Jåma


Mattilsynets veileder

Mattilsynet har utgitt en veileder for tamreindrift og enkelte bestemmelser i Dyrevelferdsloven. Dette gjelder Lov om matproduksjon og Lov om dyrevelferd. Som det fremgår på Mattilsynets hjemmeside: Hold av tamrein skiller seg fra hold av andre produksjonsdyr. Tamrein er delvis ville, lever ute i naturen hele året og flytter mellom vinter- og sommerbeiter. Tamrein fôres under normale forhold ikke, men reineierne har plikt til å sørge for nok mat til sine dyr. Selv om reinen lever fritt i naturen, skal dyrene følges opp av reineieren. Dokumentet inneholder beskrivelse av gjerdeanlegg og vanlige konstruksjoner/fasiliteter og aktiviteter/hå...

NINA med nytt verktøy – reinbase

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nå  lansert Reinbase.no. Databasen samler og gir deg bedre tilgang til data fra den norske reindriften og hvordan den påvirkes av klima og rovdyr. NINA har utviklet www.reinbase.no på oppdrag fra Miljødirektoratet og på nettsiden kan du enkelt studere produksjon og tap i reinbeitedistriktene. Målet er å gi viktig informasjonen om produksjon og tap i reindriften til næring, forvaltning, politikere, media og andre interesserte. – På reinbase.no har vi samlet data om blant annet kalver som merkes, antall rein på beitene, slaktevekter, klimatiske forhold, rovdyrforekomster, og omsøkte tap ...

Kurs i reindriftsrett

Juristenes Utdanningssenter arrangerer kurs i reindriftsrett. Det avholdes i Karasjok 16. - 17. april 2015. Kursinformasjon: Kurset retter seg mot jurister - dommere og advokater og jurister i forvaltningen - som ønsker bredere innsikt i sameretten. Reineiere og andre som i sitt arbeid har behov for kunnskap om det som nå skjer innen sameretten, vil også ha utbytte av å delta på kurset. Denne gruppen har deltatt på tidligere kurs med meget godt utbytte. Vi tar forbehold om endringer i programmet. Påmeldingsfrist 5. mars 2015 Informasjon om programmet og påmelding finnes her  

Aktiviteter

31.10.2015: Intern høringsfrist for Endringer i Plan- og Bygningsloven 01.12.2015: Høringsfrist Endring i Selvangivelsen med tilhørende skjema ------------------------------- Tidligere aktiviteter: 2.2.2015 kl. 10 - 15: Møte med forhandlingsutvalget og lokallagslederne Tema: Reindriftsavtalen 2015/2016 Sted: P-Hotel, Grensen 18, Oslo 3.2.2015 kl. 12: NRLs forhandlingsutvalg overleverer sitt tilsvar på Statens tilbud 3. - 4.2.15 Forhandlinger om Reindriftsavtalen 2015/16 Forhandlingsutvalget består av Ellinor Jåma (leder)  Inge E. Danielsen og Hans Ole Eira 6.2.2015 kl. 11 - Samefolkets dag! Leder Ellinor Jåma deltar på ...

Nyhetsbrev fra NRLs leder!

Nyhetsbrev fra NRLs leder Ellinor Marita Jåma, oktober 2014. Det har nå gått litt over 4 måneder siden Landsmøte og jeg ble valgt som ny leder. Jeg vil igjen takke for tillitten som landsmøte viste meg. Det har vært 4 innholdsrike, givende, men også krevende måneder. Jeg har som mål om å få sendt ut nyhetsbrev fra NRL med jevne mellomrom, slik at dere er oppdatert på hva som rører seg i organisasjonen. I denne omgang blir det et ganske langt nyhetsbrev, men det er mye å informere om på 4 måneder. Etter hvert håper jeg å finne en form som gjør at vi kan få ut informasjon jevnlig, også fra lokallagene. Det er ingen tvil ...

Tidsplan for arbeidet med reindriftsavtalen 2015-2016

Arbeidet med ny reindriftsavtale er straks i gang. Fristen for lokallagene for å sende skriftlig krav er 15. september. For at forhandlingsutvalget skal kunne kjøre en god intern prosess i utarbeidelsen av kravet er det viktig at lokallagene overholder fristen den 15. september.

Ny organisering av NRL

NRL gjennomgår nå forslag til endringer og omorganisering av vår organisasjon. En utredning fra Anders Blom ble fremlagt under landsmøtet i Vadsø i 2014. Denne er nå på høring i organisasjonen. Organisationsrapport

Høring om endring av motorferdselsloven

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist 19.september.