28 results for author: Ellinor Marita Jåma


Ørnebestanden ute av kontroll – KREVER STRAKSTILTAK

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er svært bekymret for situasjonen innenfor mange reinbeitedistrikter hvor antall ørnedrepte kalver har økt dramatisk.  - I reindriften har man lenge visst at kongeørn er predator på reinkalv, noe som etter hvert også underbygges av nyere forskning. Vi har derfor tilstrekkelige kunnskaper til å gå fra studienivå til praktisk handling. Det må snarlig iverksettes en forvaltning som bidrar til reduksjon av antall ørnedrepte kalv og at reineierne gis mulighet til å ta ut kongeørn innenfor kalvingsområdene, sier leder i NRL, Ellinor Marit Jåma. Jåma mener at et grunnleggende problem med ...

Ny reindriftsavtale i havn

17. februar ble Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten  enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2015 – 30.06.2016. Rammen for avtalen er på 113 millioner kroner, og fordeler seg på hovedpostene Direkte tilskudd 68, 7 mill kr, Reindriftens utviklingsfond 35,6 mill kr og andre tiltak 8,7 mill kr. NRLs forhandlingsleder Ellinor Marita Jåma skulle gjerne sett en større økning, men er fornøyd med innretning på årets avtale. "En aksept for reindriften som familiebasert næring og kulturbærer, er et viktig skritt i riktig retning", fastslår Jåma. Ektefelletillegget er beholdt med fjorårets satser og det er kommet ...

Workshop: omorganisering

Tillitsvalgte i NRL samles neste uke på Stjørdal til workshop. Temaet er fremtidig organisering av NRL. Mål for workshop: ·         At lokallagene aktivt bidrar til arbeidet med ny organisasjonsstruktur. ·         Å forberede saken for landsmøtet.  Forberedelse: Gruppearbeidet i workshopen vil ta utgangspunkt i Rapport gällande översyn av NRL:s organisation (15.mai 2014) av Anders Blom. Det er derfor viktig at alle har lest rapporten og satt seg grundig inn i forslagene som fremmes. Rapporten fra omstruktureringsutvalget som ble nedsatt på slutten av 90-tallet/begynnelsen av 2000-tallet vil også bli brukt som ...

Årets reinkjøttformidler!

..de har lidenskap for kvalitet og de vil bevare en genuin samisk matarv

Ut på vidda!

Prosjektet «Lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta» er et resultat av reindriftsavtaleforhandlingene mellom Norges Reindriftssamers Landsforbund og Staten i 2012/2013 og 2013/2014. Fylkesmannen i Finnmark har vært ansvarlig for utførelsen av prosjektet. Målet med prosjektet har vært å utføre to pilotprosjekt – ett innen læring, og ett innen omsorg – for å få erfaringer som kan peke retning videre i arbeidet mot en permanent ordning. Lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta er inspirert av Inn på tunet, som har vært under utvikling siden midten på 1990-tallet. Målet er å gi mestring, utvikling og trivsel ...

Nye tiltak for å få mer effektiv lisensfelling av jerv

Høringsfrist 7.4.15 - gis gjennom høringsportalen! Lisensfelling av jerv er i dag for lite effektivt som et bestandsregulerende tiltak. Klima- og miljødepartementet sender derfor på høring et forslag om forskriftsendringer som skal gjøre det mulig å prøve ut virkemidler for å effektivisere lisensfellingen. Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i bestandsreguleringen av jerv. Det nasjonale bestandsmål for jerv er på 39 årlige ynglinger. De siste årene har bestanden av jerv ligget over dette målet. I 2014 var bestanden på 39 ynglinger etter hiuttak. Hiuttak er en fellingsmetode som er kontroversie...

Ny kontakt mellom Norge og Sverige om reinbeitekonvensjonen

Det har nylig vært møte mellom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og den svenske landsbygdsminister Sven-Erik Bucht der de drøftet situasjonen for norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Tema for møtet var hvordan man skulle jobbe videre for å få på plass en konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift. Det ble enighet om at et slikt arbeid skulle fortsette. - Det er på høy tid at vi kommer videre i denne saken, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Jeg ser derfor fram til et nytt møte med min svenske kollega i slutten av juni. Da har jeg forhåpninger om at vi kan bli enige om et konkret opplegg for det ...

Statskogs utredning av privatisering

Statskog SF ble i foretaksmøte 10. oktober 2014 bedt om å utrede ulike modeller for privatisering av foretakets skogvirksomhet utover det arronderingssalget som ble satt i gang under den forrige regjeringen. Utredningen ble lagt fram for landbruks- og matministeren i foretaksmøtet 2.3.2015. I rapporten konkluderer Statskog SFs styre med at det kan være fornuftig å øke arronderingssalget med 150 000 daa. Dette vil bidra til å styrke det private skogbruket, samtidig som det bedrer Statskogs eiendomsstruktur. Dersom en ønsker ytterligere privatisering, er det styrets vurdering at dette kan gjøres gjennom etablering og privatisering av et eller ...

Nyhetsbrev januar 2015

Nyhetsbrev fra NRLs leder Ellinor Marita Jåma Januar 2015 Kjære alle sammen! Jeg håper alle har hatt ei god og fredfull jul. November og desember ble en måned med stor oppmerksomhet nasjonalt angående reintallstilpasning i Finnmark og NRK sápmis offentliggjøring av reintall. Jeg ble svært opprørt over denne offentliggjøringen, men dessverre har media all makt og det er lite vi kan gjøre. Det er beklagelig at navn offentliggjøres all den tid dette er unntatt offentligheten og er et brudd på både reindriftsloven og forvaltningsloven. Jeg mener de ville oppnådd samme effekt ved å bare offentliggjøre tallene. 28. oktober hadde ...

LANDSMØTET 2015

Nord-Trøndelag Reinsamelag står som arrangør av årets landsmøte, som avholdes på Scandic Hell på Stjørdal. Her er det endelige landsmøteprogrammet! (oppdatert pr. 8.6.15) PÅMELDING GJØRES HER! http://evento.no/landingssider/nrl/   Fredag den 12. juni: 09.00 – 11.00  Leders tale / Hilsningstaler 11.00 – 11.15  Kaffepause 11.15 – 11.45  Konstituering 11.45 – 12.00  Godkjenning av dagsorden 12.00 – 13.00 Styrets årsmelding 2014/2015 v/ leder Ellinor Marita Jåma 13.00 - 14.00 Lunsj 14.00 - 14.30 Regnskap 2014 v/Per John Anti 14.30 – 15.30  Styrets forslag til omstrukturering av NRL ...