58 results for author: Arve Stølann


Dagsorden til NRLs Landsmøte 2017

Landsmøtet avholdes på Scandic Lerkendal Hotell, 9. og 10. juni 2017 Foreløpig saksliste (med forbehold om endringer) Fredag, 9. juni 2017 09:00 – 11:00 Åpning ved NRLs leder / hilsningstaler 11:00 – 11:15 Kaffepause 11:15 – 11:45  Konstituering 11:45 – 12:15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 12.15 – 13.00 Ratifisering av Tråante-deklarasjonen v/ styret 13:00 – 14:00 Lunsj 14:00 – 15:00 Årsmelding og regnskap for 2015 og 2016 v/ styret 15.00 – 15:30  Markedsutvalget informerer v/ John Anders Lifjell 15:30 – 15:45 Kaffepause 15.45 – 16:30 NRLs organisajonsutviklingsprosjekt v/ Kine ...

Frist for å levere melding om reindrift utsatt til 10. mai

Fristen for å levere melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om rovvilterstatning er utsatt til 10. mai 2017. Innrapporteringssystemet er stengt inntil videre Landbruksdirektoratet har fått melding om feilsituasjoner i den digitale innrapporteringsløsningen. Enkelte av feilene var såpass kritiske at vi valgte å stenge tilgangen til løsningen inntil feilene er rettet opp. Innleveringsfristen er utsatt Fram til feilene er utbedret vil det ikke være mulig å levere melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om rovvilterstatning digitalt. Vi har derfor utsatt fristen for innlevering fra 10. april til 10. mai. Vi vil ...

Feil og mangler i reindriftsmeldingen må rettes opp umiddelbart!

NRL har i løpet av kort tid fått flere henvendelser fra reineiere som opplyser om alvorlige feil og mangler i reindriftsmeldingen. Flere av feilene er av en slik karakter at de innebærer en krenking av personvernet. Feilene og manglende som beskrives omfatter blant annet følgende forhold: Feilaktige opplysninger om barn og deres alder Oppføringer av siidandeler i feilaktige reinbeitedistrikter. I tillegg omtales personnummer Siidaandelen står oppført med feil ektefelle/samboer der vedkommendes personnummer framgår Siidaandeler har fått opplysninger om reintall og personnummer tilhørende andre reineiere i Norge Siidaande...

– Stortingsmelding i utakt med samisk reindrift

I dag la Regjeringen fram ny stortingsmelding om bærekraft i reindrift Reindrift— Lang tradisjon – unike muligheter. Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har i forkant av dette konsultert om innholdet i meldingen, men det ble ikke oppnådd enighet. Konsultasjonsprosessen omtales i meldingens kapittel 12. - Fra NRLs side er vi fornøyd med at Regjeringen ser behovet for en nærmere gjennomgang av innholdet i bærekraftsmålene, og at NRL og Sametinget vil bli invitert til et arbeid med å gjennomgå innholdet i den tredelte målsettingen for reindriftspolitikken. -Dette er sak vi lenge har vært opptatt av, og som vi imøteser et oppføl...

Jovsset Ánte-dommen krever revisjon av reindriftsloven

Av Ellinor Marita Jåma Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Fredag den 17. mars ble det klart at Jovsset Ánte Sara hadde vunnet ankesaken om reintallsreduksjon i Hålogaland Lagmannsrett. Det var Staten v/ Landbruks- og matdepartementet som anket dommen fra Indre Finnmark Tingrett, der det enstemmig ble lagt til grunn at pålegget om å redusere reinflokken fra rundt 150 til 75 rein er ugyldig. Dommen fra Hålogaland Lagmannsrett er krystallklar på at statens krav om reintallsreduksjon er et brudd med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, blant annet fordi en slik reduksjon ikke vil sikre et økonomisk ...

Dette er statens tilbud for 2017/2018

2017-02-16 Statens NRL-tilbud

Stor samhandlingskonferanse under Tråante 2017

NRL har nylig gjennomført en 2 dagers samhandlingskonferanse om reindrift i forbindelse med Tråante 2017, der det var rundt 300 påmeldte. Konferansen har tatt opp dagsaktuelle temaer som omhandler arealbruk og rovviltforvaltning, og engasjerte både reineiere og andre som var til stede. Konferansen ble åpnet av NRLs leder Ellinor Marita Jåma og landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Både næringsutøvere, forskere og politikere deltok i panelsamtaler hvor deltakerne fikk anledning å ta del i debattene gjennom innlegg og direkte spørsmål. Med bakgrunn i konferansen har NRL utarbeidet et utkast til en erklæring som underskrives av ...

NRLs Krav Til Reindriftsavtale

NRLs krav til reindriftsavtale 2017 – 2018 Oslo, 11. januar 2017: Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har i dag overlevert sitt krav til reindriftsavtale for 2017 – 2018 med en ramme på 143,1 millioner kroner. Fokusområdene i kravet retter seg mot sikring av beitearealer, styrke reindriftens rett til selvstyre og selvbestemmelse, sikring av reindriften som en familiebasert næring, sikring av reindriftens bærekraft i forhold til rovvilttap og sikring av velferdsordninger og HMS i reindriften. Les hele NRLs krav her.

Pressemelding – NRLs krav 2017-2018

P R E S S E M E L D I N G NRL HAR LAGT FRAM KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE FOR 2017-2018 Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har overlevert sitt krav til reindriftsavtale for 2017 – 2018 den 11. januar d.å. med en ramme på 143, 1 mill kroner. Fokusområdene i kravet retter seg mot sikring av beitearealer, styrke reindriftens rett til selvstyre og selvbestemmelse, sikring av reindriften som en familiebasert næring, sikring av reindriftens bærekraft i forhold til rovvilttap og sikring av velferdsordninger og HMS i reindriften. Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund mener NRLs krav er svært omfattende, men også velbegrunnet i ...

NRLs landsmøteprogram 2014

NRLs landsmøte arrangeres på Rica Hotel i Vadsø fredag 13. - lørdag 14. juni 2014. I tilknytning til landsmøtet arrangeres det også en fagdag torsdag 12. juni. Fagdagen er todelt og starter kl. 12:20. Del 1: Reindrift og mineralvirksomhet, med utgangspunkt Nussirsaken. Del 2: Reindrift i lys av praktisk reindrift, forvaltning og juss. Fredag, 13. juni: 09.00 – 11.00  Leders tale / Hilsningstaler 11.00 – 11.15  Kaffepause 11.15 – 11.45  Konstituering 11.45 – 12.00  Godkjenning av dagsorden 12.30 – 13.30  Lunsj 13.30 – 14.30  Styrets årsmelding 2013/2014 v/ Nils Henrik Sara, Leder                     ...