Revisjon av konsesjonslovene fra 1917

Høringsfrist til NRL 31.1.2017

Høringsnotatene følger opp regjeringens ønske om forenklinger i lovverket, som ble omtalt i stortingsmeldingen om energipolitikken mot 2030 «Kraft til endring» (Meld. St. 25 (2015-2016)). Begge lovene har senere blitt endret en rekke ganger, men noen helhetlig gjennomgang av struktur og språk har aldri vært gjort.

Utgangspunktet er å foreta lovtekniske og språklige endringer i loven samtidig som det materielle innholdet i reglene beholdes. Lovparagrafene plasseres etter forslaget i en mer logisk rekkefølge, med forklarende overskrifter og bruk av kapitler.

De to vannkraftlovene regulerer blant annet spørsmål som offentlig eierskap til vannfall, hensynet til natur- og miljøinteresser ved kraftutbygging, og tildeling av konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til kommuner som er berørt av kraftutbygging. Dette er alle bestemmelser som skal stå fast.

Vassdragslovgivningen skal gjøres lettere tilgjengelig for tiltakshavere, grunneiere, forvaltning, organisasjoner og andre som bruker lovene. Bestemmelser som ikke lenger er i bruk foreslås opphevet, og språket moderniseres og forenkles.

Det foreslås samtidig at all større elvekraft skal gis konsesjon etter vassdragsreguleringsloven på linje med andre større vannkraftverk, uten at søkeren må gå veien også om vannressursloven slik det fungerer i dag

Alle dokumenter finnes her


No Replies to "Revisjon av konsesjonslovene fra 1917"


    Got something to say?

    Some html is OK