Grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt

Frist for innspill NRL –  17. juni 2016.

Miljødirektoratet sender med dette forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015/2016 på høring.

Samlet erstatningsbeløp utbetales på bakgrunn av grunnsatsene og eventuelle tillegg (tapt fremtidig produksjon hos simler, følgekostnader i flokken og tap av tilskudd over reindriftsavtalen). Dette er nærmere beskrevet i forskrift 4. mai 2001 nr. 468 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt §§ 10
til 12.

Satsene som fastsettes i denne forskriften er distriktsvise grunnsatser. Disse grunnsatsene bygger på data fra Landbruksdirektoratet. Data som er benyttet for å beregne grunnsatser for reindriftsåret 2015/2016, er gjennomsnittlige slaktevekter fra de tre foregående år (distriktsvis) og en indeksregulert pris pr. kg kjøtt ved leveranse til slakteri (gjennomsnitt fra de tre siste år; områdevis). Grunnsatsen er produktet av disse to verdiene. Det beregnes grunnsatser for tre kategorier dyr på denne måten (kalv, okse og simle). Direktoratet gjør oppmerksom på at det ved beregning av gjennomsnittlig slaktevekt for okserein er benyttet et flatt gjennomsnitt av vekt av 1-2
års okserein og eldre okser. Dette er i samsvar med fastsettelse av satser tidligere år. På grunn av manglende slaktedata i noen distrikt grunnet liten eller ingen slakting i år, er fjorårets gjennomsnittsvekter benyttet i videre beregninger i disse distriktene.

Satsen for kjørerein er fastsatt særskilt.

Forslag til:

Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015-2016


No Replies to "Grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt"


    Got something to say?

    Some html is OK