Endringer i gjennomsnittsligning for reindrift

Høringsinnspill sendes NRL innen 30. mai for samordning.

Finansdepartementet sender på høring forslag om endring i enkelte skatteordninger for landbruket. Dette omfatter forslag om endring i jordbruksfradraget, samt forslag om å avvikle gjennomsnittsligningen av skogbruksinntekter og erstatte dette med en ordning med tømmerkonto. Videre foreslås det å avvikle gjennomsnittsligningen for reindrift og å endre beskatningen av uttak av skogfondsmidler for å dekke utgifter til skogbruksplaner. Endringene foreslås gjennomført fra 2017.

Fra høringsnotatet fremgår det følgende når det gjelder reindrift:

Gjennomsnittsligningen for reindriftsnæringen har vært begrunnet med at det kan være tilfeldig på hvilken side av et årsskifte slaktingen finner sted, og at det derfor kan være inntekstår som omfatter to slaktinger, og inntektsår som ikke omfatter noen. Gjennomsnittsligningen for reindriftsnæringen har begrenset betydning når det gjelder å utjevne inntektene med sikte på å redusere trinnskatten. Kun en liten andel av personer med reindriftsinntekt har hatt personinntekt over innslagspunktet for toppskatt trinn 1. Hoveddelen av reinslaktingen foregår om høsten og før jul, slik at det i begrenset grad vil være økte inntekter ett år som følge av forskyvninger i reinslaktingen fra det ene året til det andre. Det antas at reineierne i stor utstrekning har kontroll på tidspunktet for reinslaktingen, slik at opphopning av inntekter i ett år  kan unngås ved behov. Ved høye inntekter som følge av stor nedslakting av besetningen har reineierne egen avsetningsordning for å jevne ut inntektene. Ved opphør av gjennomsnittsligningen åpner ordningen for at ikke alle inntektene kommer til beskatning. Departementet kan ikke se det er behov for denne typen inntektsutjevning for denne næringen.Departementet mener at gjennomsnittsligningen for inntekter fra reindriftsnæring framstår som unødvendig komplisert og foreslår at ordningen avvikles. Det vises til forslag til oppheving av skatteloven § 14-82.

Hele høringssaken finnes her

 


No Replies to "Endringer i gjennomsnittsligning for reindrift"


    Got something to say?

    Some html is OK