Høring: Endringer i motorferdselregelverket mv

Klima- og Miljødepartementet har sendt ut 2 saker på høring

Høring av forslag til endringer i motorferdselregelverket med videre

  1. bruk av el-sykler i utmark, høringsnotat fra Miljødirektoratet
  2. persontransport i utmarksnæring, høringsnotat fra KLD

1. El-sykler i utmark: Høring av forslag til endringer i markaloven, forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, verneforskrifter og friluftsloven om bruk av el-sykler i utmark

Klima- og miljødepartementet har i brev av 26. oktober 2015 gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide et høringsbrev med forslag om å tillate motorferdsel ved bruk av el-sykler i utmark innenfor visse rammer, samt vurdere hvilke lov- og forskriftsendringer som er nødvendige for å gjennomføre en slik oppmykning.

I tråd oppdraget sender Miljødirektoratet nå på høring forslag til endringer i lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og verneforskrifter. Miljødirektoratet fremmer i høringsbrevet også forslag til en endring i friluftsloven § 4.

2. Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som åpner for å kunne tillate persontransport i utmarksnæring

I juni 2015 vedtok Stortinget endringer i motorferdselloven som åpner for at kommunen kan fastsette snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Stortinget traff samtidig et anmodningsvedtak der Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift å gi kommunene anledning til å gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy på vinterføre til transport av personer, materielle og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Regelverket åpner i dag for at kommunene kan gi tillatelse til transport av materiell og utstyr, men Stortingets anmodning gjelder også transport av personer.

Klima- og miljødepartementet har med bakgrunn i dette utarbeidet et høringsnotat om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag for å åpne for persontransport i utmarksnæring. Departementet har bedt Miljødirektoratet om at denne høringen sendes samtidig med høringen om bruk av el-sykler i utmark.

Lokallagene bes gi sin høringsuttalelse til NRL innen 22.1.2016


No Replies to "Høring: Endringer i motorferdselregelverket mv"


    Got something to say?

    Some html is OK