Nyhetsbrev fra NRLs leder!

Nyhetsbrev fra NRLs leder Ellinor Marita Jåma, oktober 2014.

Det har nå gått litt over 4 måneder siden Landsmøte og jeg ble valgt som ny leder. Jeg vil igjen takke for tillitten som landsmøte viste meg. Det har vært 4 innholdsrike, givende, men også krevende måneder.

Jeg har som mål om å få sendt ut nyhetsbrev fra NRL med jevne mellomrom, slik at dere er oppdatert på hva som rører seg i organisasjonen. I denne omgang blir det et ganske langt nyhetsbrev, men det er mye å informere om på 4 måneder. Etter hvert håper jeg å finne en form som gjør at vi kan få ut informasjon jevnlig, også fra lokallagene.

Det er ingen tvil om at reindriften og organisasjon står ovenfor mange små og store utfordringer. Noen enkle, mens andre mer krevende. Det gjelder både internt og eksternt arbeid. Jeg vil si at NRLs arbeid er todelt, på den ene siden er det de interne prosessene med organisasjon og på den andre siden de politiske prosessene opp mot sentrale myndigheter og andre aktører.

En organisasjon i endring.

I juni ble ”Rapport gjeldende kartlegging av NRLs organisasjon” utarbeidet av Protect Sápmi ved Anders Blom lagt fram for landsmøte. Den ble ikke realitetsbehandlet av landsmøte, men sendt tilbake til styret med følgende vedtak:

Landsmøte gir NRLs styre i oppdrag å utforme et utkast til forslag til vedtak som fremmes landsmøte 2015.

Første utkast fra styret skal være ferdig 1. Februar 2015 og sendes samme dato for intern høring i organisasjonen.

Det er viktig at lokallagene engasjerer seg, og får et eieforhold til arbeidet. Som et første ledd i arbeidet har lokallagene nylig fått tilsendt en mail med problemstillinger vi ønsker å få tilbakemelding på. Jeg minner om fristen for tilbakemelding er fastsatt til den 24. november d.å.

Rapporten og videre arbeid med omorganiseringen vil bli behandlet på styremøte i desember. Som et ledd i dette arbeidet, har vi avholdt møter med Naturvernforbundet og Norges Bondelag for å få innblikk i hvordan de er organisert og som kan være overførbart for vår organisasjon.

Jeg har også hatt en tett dialog med administrasjon vår som består av våre to rådgivere Per M Sara og Randi Skum, for å få et bilde av deres arbeidssituasjon og for å få innspill på hvordan arbeidssituasjon for organisasjon som helhet kan bli bedre.

Landsmøte og lokallagene har over lengre tid etterlyst behovet for informasjon, og landsmøte i 2013 ga klare signaler gjennom strategiplan at ekstern og intern kommunikasjon må styrkes. Dette er en stor svakhet og som vi ikke har ressurser til å imøtekomme i dag. Det gjelder både ekstern og intern informasjon og kommunikasjon. Det har vært et tydelig budskap at administrasjon må styrkes. Jeg har valgt å prioritere å arbeide med å se på mulighetene for å få styrket administrasjon på nettopp informasjon og kommunikasjonsarbeid, utvikling av organisasjon og saksbehandling. Vi er enda ikke i mål der, men jeg håper at vi har en rådgiver på plass over nyttår.

Det er ingen tvil om at vi må styrke administrasjon vår, utfordringen er at det fram til nå aldri har vært diskutert hvordan dette skal finansieres. Det blir en øvelse styret og lokallagene må ta stilling til i arbeidet framover. Vi har pr. i dag 6.2 millioner til disposisjon. Hvordan bruke det på en mest effektiv måte, og som vil komme hele organisasjon til gode? Slik situasjon er i dag, er vi dessverre på hælene på flere områder på grunn av kapasitetsmangel. Vi må derfor prioritere det vi til enhver tid anser som viktigst. Rådgiverne våre står på til alle døgnets tider for styret.

På landsmøtet ble en ny hjemmeside presentert, www.reindriftsame.no
Den er dessverre ikke helt oppe å går enda, det beror også på at vi ikke har kapasitet til å drifte den 100 % enda. Det er tidkrevende å holde hjemmesider under kontinuerlig oppdatering, men dette er noe vi jobber med. Jeg vil benytte anledningen til å utfordre dere til å sende oss nyhetsstoff dere mener er relevant å legge ut både på hjemmesiden og på vår facebookside. Jeg har et mål om at vi også skal komme oss på twitter og instagram etter hvert.

I prosessen som NRL nå er inne i med omorganisering må vi bygge stein på stein. Endringer er en krevende øvelse og tar tid. Samtidig velger vi å ta grep på de områder som er minst krevende og som vi har ressurser til. Jeg har et mål om at vi skal ha fått til noen endringer til det bedre fram til landsmøte 2015.

Det politiske arbeidet.

Fra juni har NRL mottatt en rekke høringer, som vi har gitt uttalelse på.

En høring vi har lagt mye arbeid og som vi anser som svært viktig er endringer i lov om motorferdsel i utmark. I tillegg til å gi uttalelse har vi også bedt om konsultasjoner. Konsultasjon vil bli 4. November.

Med alle høringer og møtedeltakelser er det pågrunn av kapasitetsutfordringer i administrasjon dessverre liten mulighet til politikk utvikling. Dette er noe jeg på sikt ønsker å få en endring på. Slik situasjon er i dag, har vi mer enn nok med å klare å være på banen i de saker som blir tilsendt oss fra regjering og andre, og forberede arbeid til konsultasjoner og møter. Vi har som mål at omorganiseringsprosessen også vil bidra til å effektivisere det politiske arbeidet på sikt.

Møtedeltakelse og andre deltakelser.

2. juli var min første offisielle deltakelse som ny leder. Jeg var da gjest hos NRK-Trøndelags program ”Tett på nett”.

26-27. juli arrangerte Åarjel-Njaarke rbd, Voengelh-Njarke rbd og Naturvernforbundet en helgesamling for å vise motstand mot Fred Olsens planer om Kalvvatne Vindkraftverk. Jeg deltok på samlingen og holdt også innlegg der.

12-15. august var jeg i Umeå, hvor jeg blant annet hadde møte med Jørgen Jonsson, leder i SSR for å diskutere samarbeidsområder, samt at jeg deltok på SSRs ungdomsprosjekt Aktavuohta.

20. augsut deltok jeg, Inge Even Danielsen og Per John Anti på møte med Gearretnjarga ang. vindkraftprosjekt.

21. august hadde vi første styremøte, hvor vi konstituerte oss, valgte forhandlingsutvalg, valgte medlemmer til RUF og økonomisk utvalg.

Per John Anti ble valgt til nestleder.

Forhandlingsutvalget:
Ellinor Marita Jåma, leder
Inge Even Danielsen
Hans Ole Eira

Økonomiskutvalg:
Eva Bendikke Jåma
Odd Erling Smuk

Vara: Per M Sara

RUF:
Kristina Eira
Iver Per Smuk

Vara: Tom Lifjell og Ellen Ravdna Guttorm

Vi oppnevnte også representanter til regionale fora for samisk og reindriftsfaglig medvirkning i reindriftsforvaltningen:

Vest-Finnmark:
Vestre sone: Henrik A. Sara
Midtre sone: Anders Nils J. Gaup
Østre sone: Nils Mathis M. Sara
Hans Ole Eira

Øst-Finnmark:
Per John Anti
Klemet Amund Eira
Jan Ivvar Smuk
Ellinor G. Utsi

29. august holdt Per John Anti innlegg på Senterpartiets seminar Næringsutvikling i Nord, hvor også Parlamentarisk leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum deltok.

9-10. september deltok Per M. Sara, Ellinor Marita Jåma og Odd Erling Smuk på møte med Arve Stølan om hjemmesiden. Ellinor, Odd Erling og Per John hadde også møte med Naturvernforbundet hvor vi blant annet diskuterte mulighetene for samarbeid på områder hvor vi har felles interesser, samt fikk orientering om Naturvernforbundets organisasjonsstruktur.

17. september hadde jeg og administrasjon møte med leder i Kautokeino flyttsamelag ang. reintallstilpasning, reindriftsstyrets vedtak om sanksjoner og prosessen videre.

30. september deltok Inge Even Danielsen på dialogmøte med faggruppen som arbeider med ”forenkling av utmarksforvaltning”. Faggruppen er oppnevnt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Faggruppen skal lever rapport 1. Desember.

4-5. oktober deltok jeg på NSRs landsmøte og holdt også hilsningstale.

9. oktober hadde forhandlingsutvalget sitt første møte. Vi vil ha et første utkast klart til lokallagene i begynnelsen av november. Ut fra det fremlagte Statsbudsjett er jeg ikke spesielt optimistisk når deg gjelder å få økt rammen i kommende avtale. Vi ser et tydelig signal på at regjeringen ønsker i større grad å vinkle avtalen til e ren næringsavtale og fjerne seg enda mer fra de kulturelle og sosiale delene i en avtale.

14. oktober deltok Inge Even Danielsen med innlegg på ”dialogkonferanse reindrift”, arrangert av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

16. oktober møtte hele styret SANKS i forbindelse med forskningsprosjektet ”Reindriftas hverdag”.

23-24. oktober deltok jeg, Per John Anti og Randi Skum på møte med Norges Bondelag for å diskutere samarbeidsområder og få informasjon om organiseringen av deres organisasjon.
Vi var også invitert til Landbruks- og matdepartementet til orienteringsmøte.

25. oktober deltok jeg, sammen med leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes på Naturvernforbundets jubileumsseminar, ”Hva gir naturen oss”? Vi holdt innlegg og diskuterte hvordan vi kan samarbeide om en trygg og miljøvennlig matproduksjon i framtiden.

Vi har i tillegg til møter, også samarbeidet med flere aktører på uttalelser og opprop. Vi har blant annet sammen med

 • Miljøvernforbundet
 • Framtiden i våre hender
 • Sportsbransjen
 • Støyforeningen
 • Naturvernforbundet
 • DNT
 • Norsk Friluftsliv
 • Norsk Hyttelag
 • Fjellfanten
 • SAMBIMA
 • WWF
 • Dyrevernalliansen
 • Økoturismeforeningen
 • Natur og ungdom

skrevet under på et opprop mot regjeringens lovforslag om å åpne opp for fornøyelseskjøring med snøskuter over hele landet. I tillegg har vi sammen med Akademikerne, Bedriftsforbundet , NARF og Norges Bondelag sendt brev til Stortingets finanskomité om tredoblingen av beløpsgrensa for mva- registrering. I den forbindelse vil vi også melde oss opp til høring ang. budsjett.

Fram mot jul vil det også være stor møteaktivitet, og flere i styret deltar på ulike arrangement.

14. oktober sendte jeg et brev til Statsminister Erna Solberg og ba om et møte for å orientere og diskutere utfordringer reindriften står ovenfor. Statsministeren responderte positivt på henvendelsen og vil møte meg den 28. november. Jeg anser det som svært positivt at Statsministeren ønsker å møte NRL.

Det vil også bli avholdt møte med den nye reindriftsdirektøren Magnar Evertsen, hvor blant annet den videre prosessen med reintallstilpasningen vil være tema.

Hovedtyngden av arbeid framover vil ligge i utarbeidelse av krav til ny reindriftsavtale. Jeg vil på det sterkeste anmode alle lokallag til å bidra konstruktivt i dette arbeidet. Det vil være avgjørende for et godt krav at lokallagene engasjerer seg og jeg ser gjerne at dere snakker sammen i forkant av formannsmøte i desember. På den måten kan vi effektivt jobbe sammen. Jeg er svært takknemlig for at samtlige lokallag og ungdomsutvalg har sendt innspill. Dette er vi nå i gang med å bearbeide, og vi vil som nevnt tidligere komme med et utkast i begynnelsen av november.

Pågrunn av en svært hektisk høst, har ikke min plan om å besøke lokallagene vært mulig. Jeg vil derfor ta fatt på dette i første halvdel av 2015. På denne reisen vil jeg også ha med meg leder i ungdomsutvalget Juhan Daniel Gaup, slik at ungdomsutvalget også får muligheten til å møte ungdommen. Intensjon med en slik reise er å møte styret lokallagene, medlemmer og potensielle medlemmer for orientering og innspill som berører nettopp deres område. Lokallagene er styrets viktigste part, og vi ønsker og involvere og engasjere lokallagene i enda større grad enn i dag.

NRL er avhengig av å ha medlemmer som er aktive pådrivere for utvikling av NRLs arbeid. Vi er også avhengig av å ha medlemmer som fremsnakker organisasjon og reindrifta. Jeg oppfordrer derfor alle om å følge opp ungdomsutvalgets utfordring på facebook om å fremme 3 positive ting om reindrifta.

Med det ønsker jeg alle en fortsatt fin høst, og gode arbeidsforhold både i organisasjon og næringen.

Med beste hilsen

Ellinor Marita Jåma

 

 

 

 

 


1 Reply to "Nyhetsbrev fra NRLs leder!"

 • Magne Ballovara
  29. oktober 2014 (21:40)

  Ser at du bygger allianser med organisasjonene .. det er kjempe flott! Når man får flere til å stille seg bak og støtte ulike krav som fremsettes av NRL så fremstår NRL som en sterkere organisasjon samlet sett.ovenfor myndighetene. ..

  Begynner å øyne håp for NRL som organisasjon igjen..Fint å få oppdateringer på oppgaver og utfordringer.