Nyttig


STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2018/2019

2018-02-13 Statens tilbud

Les mer


NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2018 – 2019

NRLs krav for 2018-2019 Oslo, 10. januar 2018: Ellinor M. Jåma overlever NRLs krav til Landbruks- og matdepartementet.

Les mer


Utsatt frist for NRL ang rovvilterstatningsordningen

På bakgrunn av forespørsel fra NRL har Miljødirektoratet i samråd med Klima- og miljødepartementet besluttet å gi en utvidet høringsfrist til 1. mars 2017. Dette gir en samlet høringsperiode på i overkant av 6 måneder, og innebærer at iverksettelse av den nye ordningen utsettes til 1. april 2018. Ved gjennomgang av de høringsuttalelsene som allerede har kommet, har MD registrert at det er et utbredt ønske om å bidra med erfaringsbasert kunnskap. Dette er de innstilt på å imøtekomme. De ønsker derfor spesielt innspill om reindriftens vurderinger ...

Les mer


Etikk i urfolksforskning

NRL har vært tungt inne i prosjektet "Reindriftas hverdag" sammen med SANKS. Nå er det publisert artikkel i en bok, av prosjektmedarbeiderne Snefrid Møllersen, Inger-Marit Eira Åhren og Vigdis Stordalen. Boka bestilles her : sammendrag på engelsk: Ethics in research related to Indigenous peoples has, over recent decades, been increasingly discussed in a global context. Decolonizing theories and methods have gained legitimacy and prestige, and Indigenous scholarship has challenged mainstream research by adding novel perspectives and critical standpoints that ...

Les mer


REIN – Tråante 2017: Invitasjon til NRLs lokallag

Sekretariat for arbeidsgruppen nedsatt i reindriftsforhandlingene 2016, inviterer NRL og NRLs lokallag til å delta i arrangementet på torget 6 – 8. februar 2017 – REIN – Tråante 2017. På torget i Trondheim vil det bli satt opp en storlavvo med plass til 30 utstillere. Deltakelse fra NRL og NRLs lokallag vil bli prioritert. Oi! Trøndersk mat og drikke er teknisk arrangør. Vedlagt finner dere invitasjon. Påmelding skjer ved bruk av denne lenken: http://oimat.no/rein-traante-2017/pamelding-til-rein-traante-2017/ Dersom det er spørsmål om det tekniske ...

Les mer


Matfaglige kompetansebehov

Kompetansenettverket for lokalmat i nord har en viktig rolle i kompetanseheving gjennom Utviklingsprogrammet for vekst og verdiskaping i jordbruk og reindrift, finansiert over reindriftsavtalen og jordbruksavtalen. De har tidligere vært tilrettelegger for slakte- og foredlingskurs for reinkjøtt. Nå planlegges 2017-aktivitetene, og rådgiver Hilde Halland ønsker innspill: Hvilke matfaglige kursbehov har du som er matprodusent?Kompetansenettverket for lokalmat i nord kjører matfaglige kurs i hele Nord-Norge samt at vi kjører kurs innen marked og salg i samarbeid med ...

Les mer


MED REIN SOM RÅVARE

Dato: Mandag 3.okt. kl. 09.30 – 17.00 og Tirsdag 4.okt. kl. 08.30 – 16.00 Sted: Steinkjer videregående skole på Guldbergaunet, produksjonsrommet. Kursholder: Arne Bratberg, pølsemakermester. Pris: kr 500 /deltaker Påmelding og spørsmål: Arrangør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Risten-Marja Inga, fmntkin@fylkesmannen.no, tlf:74138053 Kjøttkurset har en teoridel (½ dag) og en praktisk del (1 ½ dag). Målet er å gi deltakerne økt kjennskap om råvarekvalitet og viktigeproduksjonsprinsipper for både grove stekepølser, karbonadekaker og spekede ...

Les mer


Forslag til endring i rovvilterstatning

Foreslår ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt (2015/9635) Miljødirektoratet foreslår en omlegging av dagens erstatningsordning for tamrein som tapes til rovvilt. I dag utbetales ca. 5% av erstatningen på grunnlag av rein som er gjenfunnet og konstatert drept av rovvilt. De øvrige 95% av erstatningen utbetales etter en skjønnsmessig vurdering av forvaltningsmyndigheten. Her finnes alle dokumenter ifm høringa. NRL ønsker innspill innen 20.10.2016    

Les mer


Evaluering av regional rovviltforvaltning

NINA fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å evaluere regional rovviltforvaltning og de regionale bestandsmålene i Norge med hensyn på måloppnåelse i gjeldene rovviltpolitikk. Evalueringen av rovviltforvaltning tar utgangspunkt rammene om den todelte målsettingen om at vi skal ha rovvilt og beitedyr i Norge. Fra sammendraget: "Dagens bestandsmål for gaupe er spredt over store arealer, og det kan være argumenter for å allokere noe av den nordlige målsettingen til sørlige deler av landet. Gaupenes arealbruk og reproduksjon tilsier at man relativt sett ...

Les mer


MED REIN SOM RÅVARE

VIDEREFOREDLING REIN FOR REINEIERE Tirsdag 3.okt. kl. 09.30 – 17.00 Onsdag 4.okt. kl. 08.30 – 16.00 Sted: Steinkjer videregående skole på Guldbergaunet, produksjonsrommet. Kursholder: Arne Bratberg, pølsemakermester. Pris: kr 500 /deltaker Påmelding og spørsmål: Risten-Marja Inga fmntkin@fylkesmannen.no | tlf:74139053 Kjøttkurset har en teoridel (½ dag) og en praktisk del (1 ½ dag). Målet er å gi deltakerne økt kjennskap om råvarekvalitet og viktige produksjonsprinsipper for både grove stekepølser, karbonadekaker og spekede produkt. ...

Les mer