Nyheter


Endringer i Plan- og bygningsloven

Høringsinnspill fra lokallagene sendes til NRL innen: 31.10.2015 Last ned hele høringsdokumentet: Høringsnotat 5.8.2015 - forenklinger i plandelen av pbl.   Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven. Endringene gjelder: Mer effektive planprosesser Det åpnes for at kommunen skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. langt tidligere i planprosessen enn i dag. Forslaget skal sørge for at kommunene ikke ...

Les mer


Styret samles i Tromsø

Tirsdag og onsdag denne uken er NRLs styre samlet i Tromsø. På sakskartet står det blant annet oppnevning av nestleder og forhandlingsutvalg, Melding om Skog- og trenæringen samt forskrift om nye regler om slakting om omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold. Også innspill til Stortingets melding om reindrift og Sametingets melding om reindrift står på sakslisten.

Les mer


Kurs i Plan- og Bygningsloven

Både Fylkesmannen og reinbeitedistriktene har et ansvar for å ivareta reindriftens arealer, men har ulike roller i saksbehandlingen. For å klargjøre ansvars- og rollefordeling og gjøre distriktene best mulig i stand til å ivareta sine interesser i arealsaker, vil Fylkesmannen avholde kurs for representanter for distriktene. Tirsdag den 11. august vil vi gjennomføre kurs på Stabbursnes naturhus for distriktene 13 til 16, og torsdag 13. august vil vi avholde tilsvarende kurs på Varanger samiske museum, Varangerbotn for distriktene i Varanger/Polmak. Vi starter ...

Les mer


Aktiviteter

31.10.2015: Intern høringsfrist for Endringer i Plan- og Bygningsloven 01.12.2015: Høringsfrist Endring i Selvangivelsen med tilhørende skjema ------------------------------- Tidligere aktiviteter: 2.2.2015 kl. 10 - 15: Møte med forhandlingsutvalget og lokallagslederne Tema: Reindriftsavtalen 2015/2016 Sted: P-Hotel, Grensen 18, Oslo 3.2.2015 kl. 12: NRLs forhandlingsutvalg overleverer sitt tilsvar på Statens tilbud 3. - 4.2.15 Forhandlinger om Reindriftsavtalen 2015/16 Forhandlingsutvalget består av Ellinor Jåma (leder)  Inge E. Danielsen og Hans ...

Les mer


Landsmøte i gang

Landsmøtet i Vadsø 2014 er i gang

Les mer