Høringer


Skatteetaten endrer selvangivelse og tilleggsskjemaer

Skatteetaten forbereder nå endringer og revisjon av selvangivelsen og tilhørende skjemaer for selvstendig næringsdrivende som skal brukes ved ligningen for inntektsåret 2016. De ønsker nå forslag til forbedringer og påpeking av feil og mangler ved skjemaene. Skjemaene for 2014 finnes på skatteetaten.no Innspillene kan gis til nrl@nrl-nbr.no, som samordner dette. Frist for innspill settes til 1.12. NRL vil følge opp utviklingen av disse skjemaene.

Les mer


Kartlegging av omsorgs- og læringsbaserte tjenester

Avtalepartene LMD og NRL har oppnevnt en arbeidsgruppe for å arbeide videre med omsorgs- og læringsbaserte tjenester i reindriftsnæringa. I den forbindelse skal NRL kartlegge ulike tilbud innen omsorgs- og læringsbaserte tjenester som reindriftsnæringa allerede har igangsatt i de ulike fylkene. NRL er kjent med at det gis tilbud til barnehager, skoler, funksjonshemmede og andre grupper i flere fylker. NRL oppfordrer alle som tilbyr slike tjenester i dag, til å ta kontakt med oss snarest!    

Les mer


FeFo med ny strategi

Formålet med strategien er å binde de overordnede politiske prioriteringene sammen med den retning og det fokus forvaltningen av Finnmarkseiendommen skal ha. Det er derfor utarbeidet en strategi som beskriver 5 fokusområder med tilhørende visjon og målsettinger. For å få en grundig og gjennomarbeidet strategi som ikke bare er forankret internt i FeFo, men også i Finnmarks befolkning, er de avhengig av en positiv holdning og innsats fra flest mulig i fylket. Det må også presiseres at FeFo vil gjennomføre en åpen høringsrunde der alle innspill vil ...

Les mer


FeFo’s strategiplan på høring

Strategien tar utgangspunkt i rammebetingelser gitt i Finnmarksloven. Målet med den nye strategien er å klargjøre styrets ønsker for hvilken retning FeFo skal ha samtidig som dokumentet skal være mest mulig kortfattet. Strategien vil erstatte dagens strategi og skal gjelde fra 1.1.2016. Formålet med strategien er å binde de overordnede politiske prioriteringene sammen med den retning og det fokus forvaltningen av Finnmarkseiendommen skal ha. Det er derfor utarbeidet en strategi som beskriver 5 fokusområder med tilhørende visjon og målsettinger. For å ...

Les mer


Samerådets rapport til CERD

CERD (Comitee of the Elimination of Racial Discrimination) som er en del av FNs Høykomissær for menneskerettigheter og omtales som FNs rasediskrimineringskomite, har gjennomført høringer om hvordan medlemsstatene følger opp og implementerer innholdet i Konvensjonen mot rasediskriminering. Samerådet/Sámiráđđi har på vegne av medlemsorganisasjonene sendt inn denne rapporten; CERD_NORWAY

Les mer


Endringer i Plan- og bygningsloven

Høringsinnspill fra lokallagene sendes til NRL innen: 31.10.2015 Last ned hele høringsdokumentet: Høringsnotat 5.8.2015 - forenklinger i plandelen av pbl.   Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven. Endringene gjelder: Mer effektive planprosesser Det åpnes for at kommunen skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. langt tidligere i planprosessen enn i dag. Forslaget skal sørge for at kommunene ikke ...

Les mer