Søker reindriftsungdom til Matstreif 2017

«Rein – Helten på vidda» skal ha stand på MATSTREIF fredag 22. og lørdag 23. september. Fire bedrifter og to kokker er invitert med for å fremme og selge reinkjøtt i Oslo denne helga.

Nå søker vi 3-4 ungdommer (ca. 16 – 30 år) som har tilknytting til samisk reindrift til å være med oss på dette.
Vi søker etter ungdom:
– med god kunnskap om reindrift og reinkjøtt som råvare.
– som liker å ta kontakt med mennesker og kan være aktivt oppsøkende.
– som vil bruke kofte som arbeidsantrekk.

Din jobb blir å hente inn folk til standen, informere om reindrift og gi reindrifta et hyggelig ansikt. Vi tar mål av oss å vise reindrift fra hele landet og ønsker å rekruttere fra de ulike reinbeiteområdene.

Dette er en unik mulighet for å opparbeide seg markedskompetanse for deg som er eller skal inn i reindrifta. Det gis et honorar på 3.000 kroner for 2 dagers jobbing pluss reisetid. Det vil bli en sosial sammenkomst med utstillerne på kveldstid. Du må beregne innreise torsdag 21. september og hjemreise søndag 24. september. Reisekostnader og kostnader til kost og losji dekkes etter statens satser.

Dette er et samarbeid mellom Markedsutvalget for reinkjøtt og Reindriftsprogrammet (IN). NRLs ungdomsutvalg vil bli konsultert i prosessen, men det er Markedsutvalget som står for utvelgelsen dersom det er mange søkere.

MATSTREIF er Norges største matfestival og arrangeres midt i hjertet av Oslo. I fjor var estimert 230.000 besøkende til festivalen. MATSTREIF skal bidra til økt forståelse for sammenhengen mellom kunnskap, bærekraft og kvalitet i den norske matbransjen. Her deler utstillerne sine historier med publikum og nettverksbygging med produsentkollegaer fra hele Norge.

Kontaktinfo:
Landbruksdirektoratet er sekretariat for Markedsutvalget. Dersom du finner dette interessant kan du nå oss på følgende måte:
• E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no (merk med «markedsutvalget»)
• Telefon: 78 60 61 66
• Markedsutvalgets leder, John Anders Lifjell, kan også kontaktes på mobil 911 55 105.

—–
“Rein – helten på vidda” searvá Matstreif doaluide čakčamánu 22.-23.b. Njeallje fitnodaga ja guokte goahka leat bovdejuvvon mielde ovddidit ja vuovdit bohccobierggu Oslos dien váhkkoloahpa. Dál ohcat 3-4 nuora (su. 16 – 30 jagi) geain lea gullevašvauohta sámi boazodollui searvat dása.

Mii ohcat nuoraid
– gain lea ollu máhttu boazodoalu ja bohccobierggu birra.
– geat liikojit váldit oktavuođa olbmuiguin ja sáhttet aktiivvalaččat viežžat olbmuid.
– geat hálidit gávttiin vázzit barggus.

Du bargu šaddá viežžat olbmuid standii, muitalit boazodoalu birra ja ovddidit boazodoalu buoredáhtonis ámadajuin.
Mii hálidit čájehit boazodoalu nu mot dat lea miehtá riika, ja danin viežžat bargiid iešguđet boazodoalloguovlluin.
Dát addá earenoamáš buori vejolašvuođa oahppat eambbo márkanfievrrideami birra dutnje gii leat dahje gii galggat álgit boazodollui.

Mii addit 3000 ruvnno bálkka guovtti bargobeaivvi ja mátkkoštanáiggi ovddas. Mii lágidit deaivvadeami čájáhalliiguin eahkes. Don fertet plánet boahtit čakčamánu 21. beaivvi ja ruoktot vuolgit fas čakčamánu 24. beaivvi. Mátkkoštangolut ja boradan- ja orrungolut gokčojuvvojit stáhta meriid mielde.

Dát lea ovttasbargu gaskal Bohccobierggu márkanfievrridanlávdegotti ja Boazodoalloprográmma (IN). NBR:a nuoraidlávdegoddi galgá proseassas mielde, muhto lea Márkanfievrridanlávdegoddi mii loahpas mearrida jus leat ollu ohccit.

MATSTREIF lea Norgga stuorámus biebmofestivála mii lágiduvvo gasku Oslo. Diibmá árvvoštalle ahte sulli 230.000 guossi finádedje festiválas. MATSTREIF galgá buoridit ipmárdusa dan oktavuhtii mii lea gelbbolašvuođa, ceavzilvuođa ja kvalitehta gaskkas norgga biebmosuorggis. Dáppe čájehit oassálastit sin historjáid gussiiguin ja besset hukset fierpmádagaid eará buvttadedjiiguin miehtá Norgga.
—-
”Rein- Helten på vidda” edtja bïevnesesijjiem utnedh beapmoefestivaalesne MATSTREIF skïereden 22. – 23. b. Njieljie sïelth jïh göökte jurjiehtæjjah leah bööresovveme bovtsenbearkoem eevtjedh jïh doekedh Oslosne daan hïeljen. Daelie ohtsedibie 3- 4 noerh (medtie 16 – 30 jaepieh) mah ektiedimmiem saemien båatsose utnieh juktie mijjem meatan årrodh daesnie.
Mijjieh noerh ohtsedibie
– mej hijven daajroe båatsoen jïh bovtsenbearkoen bïjre
– mah lyjhkoeh almetjigujmie gaskesadtedh jïh maehtieh eadtjohke årrodh almetjidie råakedh
– mah sijhtieh gaptam barkoevaarjojne nuhtjedh

Dov barkoe sjædta almetjh veedtjedh bïevnesesijjien gåajkoe, båatsoen bïjre bievnedh jïh båatsose aktem murreds ååredæjjam vedtedh.

Mijjen ulmie lea båatsoem abpe laanteste vuesiehtidh jïh sïjhtebe noerh dejstie ovmessie båatsoedajvijste dåårrehtidh.
Daate akte sjïere nuepie maahtoem ribledh maarhkeden bïjre dutnjien mij lea båatsosne jallh edtja bovtsigujmie aelkedh.

Baalhka lea 3000 kråvnah 2 barkoebiejjiej jïh fealadimmietïjjen åvteste. Akte sosijaale gaavnedimmie sjædta vuasahtallemigujmie iehkeden. Datne tjoerh veanhtadidh Oslose vuelkedh skïereden 21.b. jïh gåetide vuelkedh skïereden 24.b. Mijjieh vuelkemen, beapmoen jïh årromen åvteste maeksebe staaten åasaj mietie.

Daate akte laavenjostoe gaskem Maarhkedemoenehtse bovtsenbearkose jïh Båatsoeprogramme (IN). NBR:n noeremoenehtse rååresjamme sjædta prosessesne, men Maarhkedemoenehtse dïedtem åtna veeljemen åvteste dastegh gellie ohtsijh.

MATSTREIF lea Nöörjen stööremes beapmoefestivaale jïh öörnesåvva gaskoeh Oslon vaajmosne. Dæjman aerviedin 230 000 guessieh festivaalesne mïnnin. MATSTREIF edtja viehkiehtidh lissiehtamme goerkesem sjugniedidh daajroen, monnehkevoeten jïh kvaliteetem gaskem nöörjen beapmoesuerkesne. Daesnie vuasahtallijh sijjen soptsesh guessiejgujmie juekieh jïh viermiem bigkieh produsentevoelpigujmie abpe Nöörjeste.
—-
Kontaktinfo
Landbruksdirektoratet er sekretariat for Markedsutvalget. Dersom du finner dette interessant kan du nå oss på følgende måte:
• E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no (merk med «markedsutvalget»)
• Telefon: 78 60 61 66
• Markedsutvalgets leder, John Anders Lifjell, kan også kontaktes på mobil 911 55 105.


Ingen svar til "Søker reindriftsungdom til Matstreif 2017"


    Noe du vil si?

    Noe HTML er ok